Кметът на община Габрово Таня Христова се срещна със зам.-председателя на Общинския съвет в побратимения полски град Нови Сонч Ян Опило и със съветника Елжбиета Хованец. Делегацията гостува през тази седмица в Габрово по повод финалното събитие от партньорския проект „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация”. В срещата участваха зам.-кметът инж. Нела Рачевиц и част от екипа по проекта.

Двете страни коментираха сътрудничеството при изпълнение на проектните дейности, което определиха като много успешно. Ян Опило изтъкна, че при подготовката и реализацията на проекта е следван професионален подход, който ще бъде от полза и за двете Общини, а добрите резултати предстоят в следващите няколко години. „Необходима е по-сериозна оценка на подобни разработки, свързани с човешкия потенциал. Във всяка администрация хората се нуждаят от правилните насоки, за да постигат максималното в работата си”, допълни още полският гост.

В хода на разговорите стана ясно, че и Габрово, и Нови Сонч са изправени пред сходни предизвикателства при реализацията на големи инфраструктурни обекти. Полският град също реализира проект за подмяна на канализацията, извършват се и промени в начина на оползотворяване на битовите отпадъци. Споделена бе информация за проблеми в социалната сфера и при интеграцията на малцинствата, както в България, така и в Полша.

Кметът Таня Христова заяви готовност за бъдеща съвместна дейност с Нови Сонч, като подчерта, че сътрудничеството е едва в началото и има много посоки за развитие във всички сфери на живота.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация”, договор за безвъзмездна помощ № 10-25-11/01.03.2012 г. , с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган.