Планирането на човешките ресурси и значението им за постигане на стратегически цели в публичните администрации бе основна тема на провелия се в средата на седмицата информационен форум. Събитието е финална дейност от проект „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация”, реализиран в партньорство с Общината на побратимения полски град Нови Сонч. В ритуалната зала на Община Габрово бяха представени основните резултати и практики, част от разработката на стойност 399 286 лева.

Гости на форума бяха Ян Опило – зам.-председател на Общински съвет - Нови Сонч, Елжбиета Хованец – общински съветник, председател на комисия по инфраструктура и околна среда, зам.-областният управител Кенан Ашиков, представители на културни, образователни институции и териториални структури на държавната администрация.

В приветствените си думи председателят на Общински съвет – Габрово Николай Сираков определи проекта като много важен, заради фокуса му върху хората и техния творчески потенциал. „Община Габрово трябва да се развива по начин и с образ, който да дава възможности за интересна работа и развитие. От изключително значение е отношението ни към хората. Защото работата със сърце и душа не се учи в университета, а се изгражда. Когато хората са вдъхновени, те вършат нещата с лекота и по най-оптималния начин, чрез което стават вдъхновители за останалите”, коментира Сираков. Той благодари на изпълнителя „КПМГ Адвайзъри” ЕООД за добре свършената работа и отбеляза, че с подобни проекти публичният сектор в България има шанс да премине на следващ етап и да надгражда постигнатото.

Ръководителят на проекта Силвия Даскалова припомни специфичните цели, свързани с въвеждане на целенасочен, стратегически подход към управлението на човешките ресурси в Община Габрово чрез шест нови системи. Дейностите са насочени към повишаване капацитета на служителите от отдел „Управление на човешките ресурси”, обмяна на опит, добри практики и подобряване на партньорството между Общините Габрово и Нови Сонч.

В контекста на разработената Общинска стратегия за управление на човешките ресурси говори представителят на изпълнителя Яна Чолакова. Тя изтъкна, че стратегическото планиране в съвременната публична администрация се основава на разбирането, че планирането на човешките ресурси е ключов фактор за успех. Според нея за ефективното изпълнение на своите цели, администрациите трябва да инвестират в персонал с адекватни умения, знания и нагласи.

Целта на стратегията е да се повиши институционалният и административният капацитет, което е приоритет от Общинския план за развитие, както и да се постигнат целите на Областната стратегия за развитие 2009 – 2013. Документът съдържа пет приоритетни области – развитие на функцията по УЧР като стратегически партньор за постигане целите на Общината, привличане на служители с необходимите знания и умения, и въвеждането им, развиване на професионалния и административния капацитет на служителите и на Общината, установяване на организационна култура и имидж на Общината, мотивиране на служителите.

В рамките на проекта се проведоха обучения и семинари за служители с ръководни и експертни функции, кметове, кметски наместници и общински съветници, за прилагане на стратегията и практическите насоки. С цел проучване на конкретни подходи, практики и документи за управление на човешките ресурси, партньорите от Габрово и от Нови Сонч осъществиха по две работни посещения в съответните администрации.


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация”, договор за безвъзмездна помощ № 10-25-11/01.03.2012 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.