Тридневен семинар събра в Трявна 80 души - служители на Община Габрово, кметове, кметски наместници и представители на Общински съвет, за да ги запознае с новости в управлението на човешките ресурси. Събитието, провело се от 12 до 14 юли 2013 г., е част от проект „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация”.

Основната цел на форума бе представяне на разработената по проекта Общинска стратегия за човешките ресурси и произтичащите от нея оперативни документи. Темите дадоха информация за планиране на нуждите от нови служители и подходи при селекция, обучения за новопостъпили служители, настойничество, създаване и утвърждаване на организационна култура. Участниците се запознаха с техниките за стимулиране и мотивация на служителите, както и с методи при работа с доброволци.

Чрез интерактивни форми на предаване на информацията, лекторите от „КПМГ Адвайзъри” ЕООД демонстрираха начини за използване на ръководства за приложение на шест системи за съвременно управление на човешките ресурси. Бяха организирани различни ролеви игри, проблемно ориентирани задачи и други екипни занимания за по-добро възприемане на материята. Участниците тренираха методи за повишаване на организационната култура с цел постигане на по-ефективна вътрешна комуникация.

Семинарът даде възможност за обратна връзка, препоръки и подобрения по отношение на предложените системи и обхвата на стратегията, преди нейното прилагане в Община Габрово. Документът ще допринесе за повишаване на институционалния и административния капацитет, което е приоритет от Общинския план за развитие, както и за постигане целите на Областната стратегия за развитие 2009 – 2013.

Проект „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” се финансира от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. Общата му стойност е 399 286 лева, а срокът за изпълнение – 18 месеца. Разработката се реализира в партньорство с Общината на побратимения полски град Нови Сонч.

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация”, договор за безвъзмездна помощ No.10-25-11/01.03.2012 г. , с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.