Община Габрово спечели проект на стойност 25 000 лева към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерството на образованието и науката. Проектът „Равнопоставена училищна среда чрез образователна интеграция в клуб „Фолклор на етносите” цели постигане на качествено образование, интеграция, разбирателство, пълноценно общуване и изява между представителите на различните етноси в СОУ „Райчо Каролев” чрез дейности с образователен характер, насочени към изучаване културата на различните етноси.

Както е известно от тази учебна година, учениците от ОУ „Найден Геров” в с. Яворец ще се обучават в СОУ „Райчо Каролев” – Габрово. В проекта е заложено обучение на педагогическия персонал на училището за придобиване на компетенции и умения, за работа с ученици от малцинствен произход и преодоляване на интеграционните затруднения. Учениците ще се запознаят с традиционното във фолклора на своя етнос и приноса му при формиране на общонационалната култура, ще имат възможност за общуване и изява. Съвместното изучаване на културните етнически традиции и обичаи ще улесни интеграционния им процес. Предвидените проектни дейности ще дадат възможност на участниците да представят и популяризират наученото, и да изявят собствените си възможности и творчески способности.

Проектът предвижда:

  • обучение на педагогическия персонал
  • сформиране на клуб „Фолклор на етносите” и обезпечаването му с необходимите литература, помагала, ръководители и специалисти
  • провеждане на 16 занятия за всяка от двете групи на клуба
  • 4 сценични представяния, 2 от които в СОУ „Райчо Каролев” и 2 в АЕК „Етър”
  • заключителен форум за официално представяне и популяризиране на постигнатото

Партньор на Община Габрово по проекта е Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Проектът ще се реализира в рамките на учебната 2009/2010 година.

Започна седмият Международен панаир на народните занаяти „Етър – 2009”
4 Септември 2009
Габрово посрещна участниците в 59-ата международна колоездачна обиколка
9 Септември 2009