На база на внедрената географска информационна система в Община Габрово е разработено допълнително приложение, свързано с икономическия профил на общината.

Новият икономически слой представя визуално върху картата на град Габрово съществуващия местен бизнес – локализация, предмет на дейност и информация за основните икономически показатели по бизнес категории.

Целта е чрез непрекъсната актуализация на данните с помощта на фирмите да бъде създадена актуална икономическа картина за бизнеса в общината, която да дава възможности за анализ на икономическото състояние и иновационния потенциал на фирмите с оглед стимулиране на бъдещото им развитие.

Новият икономически слой, който ще бъде достъпен през интернет страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg, беше представен пред габровския бизнес по време на третата кръгла маса „Потенциалът на Габрово за иновации”, организирана по проект KNOW-HUB Повишаване на регионалните компетентности в стратегическото управление на иновационните политики, финансиран по Интеррег IV C.

По време на събитието беше представена новата инициатива на Община Габрово за издаване на електронен бюлетин, в рамките на който габровският бизнес ежемесечно ще може да публикува актуална информация за разработвани иновативни продукти и технологии, реализирани успешни проекти, добри практики в сферата на организационното развитие, предложения за публично-частни партньорства, съвместни бизнес инициативи, атрактивни терени и сгради и други.

 

 

 

 

 

Магична среща „Златна котка” - Програма
27 март 2013
Община Габрово обяви открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения, специализирано оборудване, обзавеждане, изработване на декори и изработка на софтуер за визуализация на съдържание в четири обекта на територията на Габрово
28 март 2013