Европейски проект задава нови стандарти в работата на администрацията

Делегация от Община Габрово беше на тридневно работно посещение в побратимения полски град Нови Сонч. Визитата е част от заложените дейности по проект „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация”. 

В дните от 26 до 28 февруари 2013 г. ключови експерти от нашата Община имаха възможност да проучат на място конкретни подходи, практики и документи за управление на човешките ресурси и административните процеси в полската Община. Разгледани са теми, свързани с планиране на потребностите от нови служители в Община Нови Сонч, както и тяхната селекция.

Директорът на дирекция „Организационна” Агата Яшинска представи звеното по въвеждане на новопостъпили служители, процесите на обучение и подготвителните стажове. В специален панел секретарят на Общината Марек Олениач изложи методите за оценяване на служителите, стратегиите за мотивация и стимулиране на заетите в администрацията.

По време на официалното посрещане на габровската делегация зам.-кметът Йежи Гвидж изрази надежда, че проектът, чиято основна цел е обмяната на опит в управлението на човешките ресурси, ще бъде от полза, както за Габрово, така и за Нови Сонч и ще прибави допълнителна стойност в партньорските отношения между двата града. От името на Община Габрово презентация направи главният архитект Татяна Стойкова. Тя акцентира върху методите за привличане на млади хора и създаването на мотивация за работа в структурите на държавната администрация. В рамките на посещението са проведени срещи с пълномощника на кмета на Нови Сонч по социалните въпроси Марта Мордарска и с Войчех Пех – пълномощник по въпросите на системата за управление на качеството. Габровската група присъства и на заседание на общинския съвет на града, където се срещна с председателя Йежи Витушински.

Много от темите предстоят да бъдат задълбочени по време на второто работно посещение в Нови Сонч, което ще се проведе от 8 до 12 април тази година. Целта му е свързана с разработване и въвеждане на общинска стратегия за управление на човешките ресурси. Стратегията ще допринесе за постигането на основния приоритет – „Повишаване на институционалния и административен капацитет”, залегнал в oбщинския план за развитие, както и за постигане приоритетите на Областната стратегия за развитие 2009 – 2013. Документът ще се ползва и от двете Общини като бъде детайлизиран за всяка поотделно.

Проектът „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” се финансира от Европейския съюз чрез ОП „Административен капацитет”.  Общата му стойност е 399 286 лева, а срокът за изпълнение – 18 месеца. В резултат от дейностите ще бъдат разработени ръководства за практическо приложение на предварително идентифицирани, приоритетни за Община Габрово, шест системи в управлението на човешките ресурси. Това са: планиране на нуждите от нови служители и подходи при селекция; въвеждащи обучения за новопостъпили служители; настойничество в помощ на нови служители за навлизане в работата; стимулиране и мотивация на служителите чрез въвеждане на нефинансови бонуси, социални придобивки, компенсации и други; създаване и утвърждаване на организационна култура; привличане и работа с доброволци.