Договор за строителство на новото габровско депо подписаха днес на официална церемония кметът на общината Таня Христова и Анатоли Петков – представляващ обединение „Еко Гео Димас”.

Обединението бе избрано за изпълнител на строително-монтажните работи при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово, след проведена процедура за обществена поръчка. В него влизат софийското акционерно дружество „Геострой" с 60 % участие, финландската фирма „Екокем - Палвелу" ООД и габровското „Димас" АД, които се включват с по 20 % ресурс.

На събитието в Ритуална зала на Община Габрово присъстваха народният представител Цветомир Михов, председателят на Общински съвет – Габрово Николай Сираков, заместник-областният управител Неделчо Търкаланов, партньорът по проекта и кмет на община Трявна инж. Драгомир Николов, общински съветници, ръководители на държавни институции.

Да изпълни качествено и в срок заложените по проекта строителни дейности, декларира представителят на изпълнителя Анатоли Петков. На свой ред партньорите по проекта – кметовете на Габрово и на Трявна, заявиха своя ангажимент да следят в детайли случващото се с изграждането на новото депо и си пожелаха, във връзка с днешния Бабинден, в двете общини да има повече деца, за които да бъде осигурена една по-чиста околна среда.

Провокация относно личната отговорност на всички към предстоящите промени и най-вече към намерението да се насърчи разделното събиране на отпадъци, отправи ръководителят на екипа към звеното за изпълнение на проекта инж. Милена Гатева. В своята презентация тя наблегна на ползите от домашното компостиране и начините за намаляване на щетите, които природата и хората понасят вследствие на генерирането на големи по обем отпадъци, както и липсата на навици за тяхното разумно оползотворяване.

Стойността на подписания договор е 15 970 745, 58 лева без ДДС.

Продължителността е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга". Предвидените дейности включват реконструкция на клетката за депониране, изграждане на стопански двор, площадка за открито компостиране и за сепариране на отпадъци, мониторингови сондажи, поставяне на ограда и изграждане на зелен пояс. Новото депо ще бъде оборудвано със съоръжение за обезвреждане на депонийния газ, ще бъдат изградени площадкова и външна ВиК мрежа и електрозахранване, пътища за експлоатация и за контрол.

Новоизграденото депо ще бъде разположено на територията на с. Гръблевци - на мястото на съществуващото и в момента сметище. То ще обслужва общините Габрово и Трявна, които създадоха регионално сдружение за управление на отпадъците в съответствие със Закона за устройство на територията. Периодът на експлоатация на съоръжението ще бъде 30 години.

По-късно през деня Община Габрово подписа и договора за авторски надзор към проекта. За изпълнител, след проведена процедура на договаряне без обявление по чл. 90 от Закона за обществените поръчки, бе избрано „ХПК България“ ЕООД. Договорът е на стойност почти 81 000 лв. без ДДС.