С конкретни изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за развитие на община Габрово, приключи проведеният през изминалата седмица обучителен семинар-дискусия на тема "Партниране на структурите на гражданското общество с администрацията в процеса на планиране и изпълнение на плановете за местно развитие”.

Припомняме, че обучението се проведе в рамките на проекта „Изграждане на капацитета на структурите на гражданското общество за партньорство с местните власти в процеса на разработване и изпълнение на плановете и стратегиите за регионално развитие” по Оперативна програма “Административен капацитет”. В дискусията взеха участие представители на общините Свищов, Павликени и Белене, неправителствени организации /НПО/, експерти от областната и общинската администрация в Габрово и общински съветници.

При откриването на семинара кметът на Община Габрово Томислав Дончев подчерта важността на стратегическото планиране при работа с ограничени ресурси и нуждата те да бъдат вложени там, където ще дадат най-голям ефект за най-дълго време. Той наблегна на необходимостта от диалог и отчитане на мнението на всички заинтересовани страни, участващи в процеса на планиране и актуализиране на общинските планове за развитие /ОПР/.

След като беше извършено представяне на фазите за разработване на ОПР на Община Габрово, за периода 2005 – 2013 година, и хода на актуализацията му през годините, се оформиха четири работни групи. Те предложиха конкретни промени по приоритетите, мерките и специфичните цели, заложени в плана за развитие. Част от тях е ревизирането на икономиката като приоритет. В условията на криза намеренията на Общината по отношение на привличането на инвестиции и управлението на общинската собственост са променлива величина, която има нужда от ежегодно отразяване.

По отношение на инфраструктурата дискутиращите предложиха конкретизиране на етапите в големите проекти, с цел по-добра възможност за планиране на фазите на финансиране. Относно образованието, мненията се обединиха около нуждата от осъществяване на връзка между държавните и общинските училища. Необходимо е да се изработи система за оценка на работата на педагогическия персонал в общинските училища, както и за ролята на Техническия университет, като основополагащ фактор за развитието на община Габрово. Поставен бе акцент върху определянето на критерии за оценка, с цел повишаване капацитета на институцията Община Габрово.

Семинарът имаше за цел не само да подготви НПО за работа с общинската администрацията по отношение на планирането и реализацията на целите в ОПР, но и да постави началото на диалог между заинтересованите лица с оглед насърчаването на общи действия. На база направените препоръки, Община Габрово в кратък срок ще отправи покана за нова среща на представителите на НПО, за нова дискусия по ОПР. След нея ще се пристъпи към неговата актуализация.

Съставени са актове за непремахнати предизборни агитационни материали
24 юли 2009
„Граждански инициативи за по-ефективна местна администрация”
29 юли 2009