Кръгла маса на тема „Граждански инициативи за по-ефективна местна администрация” се проведе тази седмица в хотел „Балкан”. Тя бе организирана от фондация „Помощ за самопомощ”, Асоциация за социални изследвания и Община Габрово. Те са партньори по проект „Гражданският контрол – гарант за прозрачна и достъпна местна власт”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На събитието бяха поканени представители на неправителствените организации в общината, служители от общинската администрация и общински съветници, с цел дискусия върху текста на окончателния доклад, посветен на резултатите от направено проучване относно качеството на предоставяните административни услуги, прозрачността на действията на местната администрация и възможностите за по-добра информираност на потребителите на административни услуги.

Венелин Стойчев – доктор по социология в СУ „Св. Климент Охридски”, представи основните принципи, върху които трябва да се гради модерното местно самоуправление, а именно: местната власт трябва да бъде изпреварваща, а не догонваща, тя трябва да развие съзнание за приемственост и прилагане на клъстърен подход при изработването на решенията, да се създаде пластична организационна структура.

Сред няколко десетките препоръки в доклада, който се очаква да бъде отпечатан и разпространен до края на проекта, бяха: достъпна през Интернет и на място в Общината, база данни с решенията на кмета и на Общинския съвет, включваща задължително и обосновката към решението, контратезата, стенограма от дискусиите при колективно решение; при запитвания от страна на граждани за процедури, данни и т.н., всички въпроси и отговори да се публикуват на сайта на Общината; табели на видно място в сградата и през Интернет за процедурата, сроковете, нужните документи за всяка дейност, като се прилага винаги бланка-пример на попълнен документ и адрес на другите институции, ако е необходима работа с тях.

Нова проява на вандализъм в Габрово
27 юли 2009
Опасно дърво в центъра на Габрово
31 юли 2009