В края на септември приключи успешната реализация на проект „Демонстриране на ефективността на възобновяеми енергийни източници и създаване на интегриран туристически продукт, включващ информация по опазване на глобалната околна среда в Натура 2000 зони – местност Узана и „Витата стена”, община Габрово” (Договор № BUL/SGP/OP4/Y3/RAF/09/33).

Проектът е съфинансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. Бенефициент и изпълнител е Сдружение за устойчив туризъм „Узана”, а Община Габрово е партньор. Благодарение на това партньорство,  чрез изграждането на системата за усвояване на енергия от ВЕИ, вече е осигурена енергийната автономност на Посетителски информационен център „Узана” в аварийни ситуации при прекъсване на електрозахранването, особено през зимния сезон.   Инсталираната хибриднaта вятърно-соларна системa за производство на електричество  се състои от вятърен генератор и фотоволтаична соларна система, заедно със съответните управляващи модули, инвертор и акумулатори, както и слънчеви колектори на битова топла вода, чрез които ще се намалят  и енергийните разходи на информационния център.

Официалното откриване на инсталираната интегрирана система се състоя на 14 юли 2012 г. по време на екологичния фестивал за зелени идеи „УзанаПолянаФест”, който се проведе в едноименната местност. На церемонията присъстваха министърът на околната среда и водите Нона Караджова, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, Велеслава Абаджиева – Национален координатор на Програмата за Малки Проекти на Глобалния Екологичен Фонд, Таня Христова – кмет на Община Габрово.

Монтираната система е достъпна за посетителите на курортния комплекс и е част от интегрирания туристически продукт, чрез който се демонстрира ефективността на ВЕИ в защитени по Натура 2000 зони, а това способства за разширяването и практическото прилагане на локални мерки за решаването на глобални екологични проблеми. Обектът е в съответствие с Общия устройствен план на курортен комплекс “Узана” и е изцяло положен в контекста и последователността на осъществяваните до момента целенасочени мерки на Община Габрово за развитие на местността Узана чрез инвестиране на средства по различни проекти и програми с цел превръщането на курорстния комплекс в привлекателна и предпочитана туристическа дестинация за дълготраен отдих и рекреация в съхранена природна среда.

                                                       

             

                                     

 

                                                                                         

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за Малки Проекти на Глобалния Екологичен Фонд по проект „Демонстриране на ефективността на възобновяеми енергийни източници и създаване на интегриран туристически продукт, включващ информация по опазване на глобалната околна среда в Натура 2000 зони – местност Узана и „Витата стена”, община Габрово” (Договор № BUL/SGP/OP4/Y3/RAF/09/33). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за устойчив туризъм „Узана” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмата за Малки Проекти на Глобалния Екологичен Фонд и Договарящия орган.”

 

Смях и танци на Площадната изява
6 октомври 2012
“Пази велосипедиста!”
8 октомври 2012