Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
http://www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

 

ПОКАНА

На 4 май 2012 г. от 11 часа в Ритуалната зала на Община Габрово ще се проведе началната пресконференция по Проект BG161РО001-1.4.07-0030 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово”. Проектът се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ No.ВG161PO001/1.4-07/2010/031 от 23.06.2011 г. по ОП “Регионално развитие” 2007-2013.

В рамките на този проект, с активното участие на гражданите и всички заинтересовани страни, ще се определят три зони за въздействие на територията на гр. Габрово. Във всяка от зоните ще бъдат планирани проекти и дейности, чрез които трайно ще се подобри социално-икономическия и екологичен статус на определените зони.

Целта на проекта е да спомогне за постигане на устойчиво развитие на гр. Габрово, с подобрени качество на живота, екологични условия и физическа среда, посредством изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Планът ще позволи да бъде установен механизъм за преодоляване и предотвратяване на икономически, социални и екологични проблеми в територии – ключови за осъществяване на дългосрочната визия на града.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие ще спомогне за планомерното и комплексно подобряване на базисната социална и техническа инфраструктура в определените зони за въздействие.

По време на началната пресконференция ще бъдат представени екипът за управление, същинските дейности по проекта и избраният изпълнител на услугата. Ще бъде направена презентация на основните етапи за разработване на плана, както и мястото и ролята на гражданите, и всички заинтересовани страни в процеса.

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161РО001-1.4.07-0030 “Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Готови ли сте за фиеста ?
2 май 2012
Община Габрово финансира седем проекта в областта на културата
2 май 2012