Седем от подадените общо 14 проектни предложения в проектната сесия на Програма култура за 2012 г. ще бъдат финансирани от бюджета на Община Габрово с Решение 32/26.04.2012 г. на кмета на общината.

В рамките на проектната сесия, Община Габрово обяви четири приоритета за кандидатстване – „Изкуство край реката”, „Иновативни културни събития” и „Изкуството – мост между поколенията” и „Културно-историческо наследство”. Постъпилите 14 проектни предложения бяха оценявани от 9-членна експертна комисия, назначена със заповед на кмета и одобрена от Общински съвет. В нея, освен представители на администрацията и общински съвет, бяха включени двама външни експерти.

Одобрени от експертната комисия са следните проекти:

По приоритет 1Изкуство край реката

1. Кандидатстваща организация: Сдружение „Артерия”

Име на проекта: „Игри в светлинна инсталация”

2. Кандидатстваща организация: Народно читалище „Габрово – 2002”

Име на проекта: „Летен събор на бийтбоксерите в центъра на България”

По приоритет 2 – Иновативни културни събития:

1. Кандидатстваща организация: Народно читалище „Светлина 1927”, с. Жълтеш

Име на проекта: „Заедно към извора...”

2. Кандидатстваща организация: Сдружение „Фабриката”

Име на проекта: „Книгата като сетивен лабиринт”

3. Кандидатстваща организация: Сдружение „Артерия”

Име на проекта: „Двоен стандарт”

По приоритет 3 –  Изкуството – мост между поколенията

1. Кандидатстваща организация: Народно читалище „Дядо Стойно 1927”, с. Поповци

Име на проекта: „В нашето читалище детското лято е за всички”

2. Кандидатстваща организация: Народно читалище „Априлов-Палаузов 1861”

Име на проекта: „Мъниста за гердан”.

Подадените предложения по Приоритет 4 не успяха да съберат необходимият минимум от точки за класиране, поради това проекти в това направление няма да бъдат финансирани. Съдържанието на одобрените идеи ще бъде поетапно представено пред обществеността. Периодът на тяхната реализация е до края на календарната година.

Начална пресконференция по Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово”
2 май 2012
Експозиция икони в Художествена галерия „Христо Цокев”
4 май 2012