Техническа екпертиза за състоянието на надградената стоманобетонна част на язовирната стена „Христо Смирненски” беше представена в Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Разработката е изготвена от Център за научни изследвания и проектиране към Университет по архитектура, строителство и геодезия по искане на МРРБ. Основната цел е да се определят натуралните показатели на надградената стоманобетонна част на язовира и те да бъдат сравнени със съответните показатели за хидротехнически бетон от действащите в момента в Република България норми, правилници и стандарти.

В резултат на проведените визуално обследване, обектов измервателен контрол и лабораторни изпитвания и контролни изчисления, са направени съответните изводи относно състоянието на стоманобетонната конструкция. Въз основа на това, експертната комисия е изготвила препоръки за възстановяване. За отбелязаните дефекти следва да се изготви Работен проект за рехабилитация на стената, придружен от индивидуални решения. В експертизата са описани и основните технологични етапи за това.

Сред препоръките за повишаване на носещата способност на конструктивните елементи е необходимостта от рехабилитация на стоманобетонната стена. Експертната комисия препоръчва до реализиране на ремонтните дейности, водното ниво да се поддържа под кота +530,00 и да се ограничи достъпът на тежки возила до короната на стената.

Въпреки проточилите се във времето частични строителни дейности, незавършени формални процедури и установявани в годините дефекти, Община Габрово има волята да доведе пускането в експлоатация на язовирната надстройка до успешен край. Такова желание е налице и от страна на дружество ВиК като ползвател, и на МРРБ като собственик. Язовир „Христо Смирненски” попада в приложение към член от Закона за водите и е определен като съоръжение от особена важност за държавата. Предстои възлагане на последващи експертизи и изработване на детайлни работни проекти. След приключването им, ще бъдат предприети строително-ремонтни дейности за въвеждане на язовирната стена в нормален експлоатационен режим.

„Здрави деца в здрави семейства”
26 април 2012
Близо 200 кубика боклук събрани в Габрово
27 април 2012