Със свое решение от 12.03.2012г. Управителния съвет на Проект „Красива България" одобри за финансиране и реализация през 2012 г. обект Административна сграда на Община Габрово  - кандидат Община Габрово; обща стойност на обекта 291 752 лева, в т.ч. 99 196 лева финансиране от МТСП и 192 556 лева съфинансиране от кандидата; стойност на СМР 262 577 лева.

Сградата на Община Габрово е монолитна, построена през 1970 година, състои се от три корпуса, които имат топла връзка помежду си. През последните години са изпълнявани само частични преустройства и ремонт на сградата, в следствие на което частично е подменена външната дограма с алуминиева. Останалата част от дограмата е остаряла, олющена и силно амортизирана, голяма част от механизмите не работят. Въпреки полаганите усилия за поддържането й тя е енергийно неефективна и са налице изкривявания. Състоянието на сградата е лошо. Фасадата е олющена, на много места с паднала мазилка.

Покривът на  западното крило е двускатен и покрит с ламарина върху дъсчена обшивка, циментова замазка за наклон и сгурбетон. По част от него има регистрирани течове и се нуждае от спешен ремонт. Лошото състояние на цялата административна сграда налага извършване на ремонт, както и внедряване на енергоспестяващи мерки, в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност за сгради с РЗП над 1000 кв. м.

Електрическата инсталация е остаряла и силно амортизирана, не може да задоволява нарасналите през годините нужди от ел.енергия за осветление, отопление и работа на наличното техническо оборудване. Това, особено през зимния период води до чести повреди и временно прекъсване на захранването, което значително затруднява работния процес и предизвиква повреди в използваната техника.

За да бъде осигурено нормалното функциониране и експлоатация на сградата е необходимо извършването на ремонт и обновяване на съществуващите силова и осветителна инсталации чрез подмяна на всички ел. табла , полагането на нови захранващи линии до тях и подмяна на осветителните тела.

За две от заседателните зали, които са изградени с леки преградни конструкции във фоайетата на 3 и 4 етаж и нямат достъп до външна стена е необходимо да бъде изградена вентилационна инсталация.

Чрез подобряване състоянието на административната сграда на Община Габрово ще бъдат създадени по-благоприятни условия за работа на администрацията и ще бъде подпомогнато качественото обслужване на гражданите и бизнеса в контекста на създадената благоприятна материална среда. Това ще допринесе за повишаване на качеството на административното обслужване и за подобряване условията на живот на местната общност.

Община Габрово подаде нов проект по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013
16 март 2012
Да си подарим пролетно настроение
20 март 2012