На 15.03.2012 г., Община Габрово подаде проект „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево”, в партньорство с общините Трявна и Севлиево. Общата стойност на проекта е 500 000 лв., като собственият принос на Община Габрово е 15 000 лв.

Основна цел на настоящия Проект е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Габрово – Севлиево - Трявна, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Регионът Габрово – Севлиево - Трявна има богат и неоползотворен потенциал в сферата на туризма. Развитието на комплексен регионален туристически продукт и активното му популяризиране сред идентифицираните потенциални потребители на националния и международния пазар ще доведе до значително нарастване броя на туристите в региона. Пряк положителен ефект ще бъде оказан върху всички, заети в сферата на туризма, в това число – места за настаняване и подслон, заведения за хранене и питейни заведения, сувенирни магазини, туристически организации, музеи и НПО, заети в тази сфера. Нарастването на туристическия поток ще резултира в откриване на нови работни места и ще доведе до намаляване процента на безработните в региона. По-равномерното разпределение на туристите ще благоприятства устойчивото икономическо развитие и на по-малките населени места на територията на трите общини.

В рамките на проекта се предвижда разработването на 3 туристически маршрута за посещения на база разработения туристически продукт, изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и реклама в медиите, национална и международна рекламна кампания, участие в национални и международни туристически борси, изложения, панаири, организиране на събития, както и изследване на ефективността на маркетинговите дейности.

Съобщение относно осигуряване на пожарна безопасност
15 март 2012
Инициативи "130 години от откриването на първата детска градина в България"
19 март 2012