През 2010 г. Община Габрово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите за изпълнение на интегрирани мерки във ВиК инфраструктурата на Габрово на стойност над 123 млн. лева. Тази инвестиция предвижда ремонтни работи по целия път на водата – пречистване и разпределение на питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода. Планирани са реконструкция на пречиствателната станция за питейни води, рехабилитация на 76 км водопроводна и 21,6 км канализационна мрежа, изграждане на 18,5 км нови гравитачни канали, като цикълът се затваря с пълна реконструкция на градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Поради изключително големия обхват на инвестицията, без прецедент дори в национален мащаб, само строителството на линейната част е разделено на три обособени етапа, тъй като се предвижда полагане на подземна инфраструктура в тринадесет квартала, в условията на силно пресечен градски терен и сложни териториално-устройствени специфики. По тази причина периодът на изпълнение на проекта бе определен на 5 години, от които 2 години за подготовка и 3 години за строителство.

В началото на 2012 г. успешно приключи подготвителната фаза на проекта, по време на която бяха подготвени всички документации за участие в обществени поръчки.

На първо място, основна задача на Община Габрово през подготвителния период бе да разработи и защити оптимална концепция за реконструкция на двете пречиствателни станции, както и да подготви, и стартира обществените поръчки за избор на изпълнител. През изминалата година бе проведена процедурата за избор на изпълнител на пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/. Прогнозна стойност на поръчката бе обявена на 19 928 938 лв. без ДДС. Предметът на реконструкцията обхваща комплексен цикъл от дейности, включващи проектиране на съоръжението и реконструкция по целия път на водата и утайките. Технологичната схема на съществуващата пречиствателна станция включва механично, биологично пречистване и обеззаразяване с течен хлор. Въвеждането в експлоатация е осъществено през 1984-85 г. Реконструкцията на съоръжението се налага предвид на това, че станцията е проектирана преди повече от 40 г., при други нормативни изисквания към качеството на пречистените води. Към момента параметрите на вход ПСОВ се различават значително от първоначалните. В технологичната схема няма съоръжения за отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор. Основното електро-механично оборудване е силно амортизирано и паралелно с това много енергоемко. По първоначален проект не e предвидена необходимата автоматизация и диспечеризация на процесите. Основната цел на Община Габрово е да създаде едно модерно съоръжение, функциониращо съгласно съвременните технологии, за да се постигне пречистване на отпадъчните води в условията на висока експлоатационна надеждност и пълно съответствие с европейските норми. Предложените инвестиционни мерки за реконструкция на пречиствателната станция включват проектиране, реконструкция на съоръжения за пречистване на водата, съоръжения за третиране на утайката с анаеробно изгниване в метантанк, реконструкция на сгради, сервизни помещения, комуникации. Пречиствателната станция за отпадъчни води ще се проектира по такъв начин, че да отговаря на екологични стандарти, зададени в Директивата за градски отпадъчни води за проекти над 100 000 е.ж. /еквивалент жители/ с отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор и да отговаря на нормативите за заустване на пречистената вода в приемник, определен като чувствителна зона. Реконструираната станция ще има хидравличен капацитет 14 860 куб.м/ ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 е.ж. 47 фирми закупиха документация за участие в процедурата, а от тях 18 представиха оферти. На 03.01.2012 г. Община Габрово излезе с решение за избор на изпълнител, според което определеният изпълнител е Консорциум „Микс-Гинцлер“, а класираните на второ и трето място са Обединение ГБС - Биогест - Габрово и съответно Обединение СПА Х 2011.

В края на декември 2011 г. бе открита и процедурата за реконструкция на пречиствателна станция за питейни води с прогнозна стойност 10 348 297 лв. През тази подготвителна фаза Община Габрово мобилизира всички ресурси за изготвяне на подобрено техническо задание, което да отразява заключенията от предприетия детайлен анализ на изходните данни по отношение на оразмерителни параметри, качество на суровата вода и очаквана консумация. Крайният срок за получаване на оферти е определен на 20.02.2012 г.
Пречиствателна станция за питейни води гр.Габрово е въведена в експлоатация през 1974 г. Съществуващото съоръжение е с ниска експлоатационна надеждност – влошено състояние на филтърни клетки, резервоари, смесител за реагентна обработка на суровата вода, механично и електрооборудване, морално остарели хлораторни апарати, неработещи инсталации за подготовка и дозиране на реагенти, инсталации за третиране на технологичните отпадъчни води, както и липса на контролно–измервателни прибори, и автоматизация. Ефективното и рентабилно експлоатиране на станцията са почти невъзможни.Обхватът на дейностите, предвидени в реконструкцията , включва рехабилитация на съществуващи съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения с цел преобразуване на технологичната схема отедностъпална в двустъпална, и повишаване на ефективността на пречистване на водата, предназначена за питейно-битови нужди на град Габрово. Целта е да се постигне оптимизация на работата на пречиствателната станция, да се подобри надеждността и ефективността на експлоатацията, посредством модернизиране на съоръженията, въвеждане на автоматизация на процесите и не на последно място да се постигне пречистване на питейната вода в съответствие с екологичните стандарти и политики в сектор питейни води.

На второ място, основна задача на Община Габрово бе да актуализира и съгласува изготвените инвестиционни проекти до фаза работна за ВиК мрежата. Това предполагаше една огромна по обем техническа документация да бъде прецизно подготвена така, че да се създаде пълна готовност за законосъобразно стартиране на строително–ремонтните работи на терен. Благодарение на пълната мобилизация на Общината, проектантските екипи, консултанта по строителен надзор, държавните институции и експлоатационните дружества бяха финализирани множеството съгласувателни процедури и съответно подготвени всички комплексни доклади за оценка на съответствието. Ключов акцент от подготвителната работа на Община Габрово по отношение на ВиК мрежата бе съвместяването на рехабилитацията й с други важни инвестиционни намерения, свързани с благоустроителни мероприятия. Предвид на това, че състоянието на по-голямата част от уличните настилки в града е изключително лошо, а по част от улиците по проекта се предвижда изграждането на два и повече провода успоредно с направата на няколко траншейни изкопа, при реализиране на подземната инфраструктура, Община Габрово е предвидила допълнителни собствени инвестиции по възстановяване на улични настилки в тяхната цялост. За тази цел е извършен детайлен анализ на състоянието на уличната мрежа, попадаща в обхвата на проекта, като са идентифицирани необходимите допълнителни работи улица по улица, отчитайки конкретните специфики. Този подход предполага цялостен основен ремонт на улици и частичен ремонт на тротоари, разрушени от строителни дейности. Размерът и обхватът на тези възстановителни дейности варира според спецификата на всеки един конкретен случай.

Успешната подготовка на проекта позволи в края на 2011 г. и в началото на 2012 г. Община Габрово да пристъпи към обявяване на всички обществени поръчки за строителство на обща стойност близо 88 млн. лева без ДДС. По отношение на линейната инфраструктура през месец януари е открита процедурата за етап 1 от ВиК мрежата с прогнозна стойност 21 677 634 лв. без ДДС. Крайният срок за представяне на оферти съгласно Обявлението е определен на 05.03.2012 г. В края на месец февруари ще бъдат обявени и процедурите за етап 2 и 3 от ВиК мрежата.

2012 година ще бъде много активна по отношение на сключване и стартиране на всички договори за строителство.

Изпълнението на тази мащабна инвестиция в пълния й обхват съдържа сериозни проектни индикатори, сред които основните са намаляване на водните загуби във водоразпределителната мрежа – от 79% до 39%; намаляване на инфилтрацията в канализационната система – от 85% до 12%; Увеличаване на свързаността към канализационната система – от 79% свързаност на битови абонати до 96% свързаност чрез изграждане на канализация, отвеждане и пречистване в градската пречиствателна станция на отпадъчните води, генерирани от райони с население 12 000 жители. В продължение на няколко години ще се реализира една цялостна екологична политика в сектор води, една качествено нова инвестиция в бъдещите поколения. За този период ще се инвестира пряко във високоефективни и надеждни съоръжения, оптимизирани услуги за абонатите, подобрени жизнени условия и нова естетика на градската среда, заетост на експлоатационния персонал при качествено нови работни условия. Тази инвестиция е и принос към постигане на устойчиво развитие на региона чрез създаване на предпоставки за развитие и растеж, социален подем за населението, възможност за оператора да генерира достатъчно собствени средства за бъдещи подобрения и не на последно място - устойчиво управление на ограничения воден ресурс.

„Да преборим кризата с любов”
10 февруари 2012
Зимна обстановка – община Габрово към 8 часа на 14.02.2012 г.
14 февруари 2012