З А П О В Е Д
№2449
гр. Габрово 09.12.2011 год.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС за откриване на улица с о.т. 46-158 източно от кв.25, съгласно влязъл в сила и действащия план на гр. Габрово, І етап, І част одобрен с решение № 236/28.03.01г., доклад за актуализация на експертна оценка от 09.09.2011г. съгласно договор № 330-БС-11, обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС във в-к „100 вести” бр. 215/16.09.11г., в-к „Телеграф” от 19.09.11г. и в-к „Новинар” бр.213/17-18.09.11г., удостоверение № 3897/17.10.2011г. за данъчна оценка на дирекция МДТ Община Габрово, Решение № 36/23.03.2011г. на Административен съд Габрово, Скица № 900/10.04.2007г., актуална към 02.08.2011г. от Община Габрово, Нотариален акт № 44, том І, рег.№ 660, дело № 39/11.03.2010г. на нот.рег.№359 на НК и Нотариален акт № 139, том І, рег. № 1917, дело № 99/29.04.2005г. на нотариус рег. № 095 на НК.
О Т Ч У Ж Д А В А М:
Част от ПИ 199 кв.25 представляваща 280 кв. м., по плана на гр. Габрово, І етап, І част, по предходния план на кв. Русевци гр.Габрово имота попада в улица с о.т.39А-39Б.
Останалата част от имота след отчуждаването отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
При преценката на писмените доказателства налични по административната преписка се установява, че за ПИ 199, кв.25 по плана на гр.Габрово, І част, са налице няколко документа за собственост за същият от различни собственици, а именно:
- Съгласно Нотариален акт № 44, том І, рег.№ 660, дело № 39/11.03.2010г. на нот.рег.№359 на НК, имотът е собственост на Иван Лазаров Маринов.
- Съгласно Нотариален акт № 139, том І, рег. № 1917, дело № 99/29.04.2005г. на нотариус рег. № 095 на НК, имотът е собственост на „Велев строй ремонт” ООД-гр.Габрово.
Във връзка с гореизложеното – наличието на конкуриращи се документи за собственост, т.е. съществува спор между няколко лица за права върху отчуждавания имот и невъзможността /липса на компетентност/ на административните органи за установяване на право на собственост, следва да се предприемат действия по общия исков ред.
О П Р Е Д Е Л Я М:
Обезщетение в размер на 9 858,00/девет хиляди осемстотин петдесет и осем/ лв., съгласно приета оценка с протокол от 14.09.2011г. на комисията по ЗОС. Сумата е внесена по набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово. Същата подлежи на изплащане след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на лицето което установи правото си на собственост по съдебен ред, след нареждане от Кмета на Община Габрово, съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС.Настоящата Заповед да се връчи на дирекция Благоустрояване и строителство и дирекция Финансово счетоводна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Добрин Савчев заместник кмет при Община Габрово.
На основание чл. 27 ал.1 от ЗОС заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от датата на обнародването й в Държавен вестник, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово.

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово

Детският коледен град ви очаква
9 декември 2011
Коледната елха в Габрово грейва на 13-и декември
13 декември 2011