През месец януари 2011 година започна реализирането на проект „Предоставяне на висококачествена услуга „Домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора.”, с бенефициент по проекта „Сдружение общинско дружество на инвалидите-Габрово” и партньор Община Габрово.

От месец март 2011 г. работа като домашни помощници започнаха 30 човека, избрани след проведено събеседване. Те преминаха въвеждащо и поддържащо обучение, което им даде общи познания за домашните грижи и за необходимите умения на домашните помощници.

Социалната услуга „Домашен помощник” се предоставя по начин, който зачита достойнството и личното пространство на потребителя и се съобразява с начина му на живот. Услугата е в подкрепа на самостоятелността на потребителя, при изъплняване на ежедневни битови дейности в домашна среда. Поверителността на личните данни е гарантирана в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и етигчните принципи в дейността на помагащите професии.

Във връзка с изпълнението на Проекта и предоставянето на социалната услуга бяха осъществени супервизии и индивидуални консултации на домашните помощници в периода 11 – 16 юни 2011 г. Супервизиите предлагат на домашните помощници място за превилигировано изслушване. По време на срещата те имаха възможност да говорят, да бъдат изслушвани, да разсъждават върху определени ситуации в обстановка на конфиденциалност. Обсъждане на преживяна проблематика или ситуация, или възникнал въпрос по време на работата.

Предоставянето на услугата „Домашен помощник” има за своя основна цел удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя. Услугата се предоставя след оценка на потребностите на потенциалния потребител, като включва преглед и характеристика по някои основни показатели.

Между потребителя и доставчика на услугата се сключва договор, който регламентира правата и задълженията на доставчик, потребител и помощник. Потребителят получава гъвкава и надеждна услуга, съответстваща на индивидуалните му потребности. Домашният помощник извършва предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителя дейности, съобразяваки се с ежедневните му нужди и предпочитания.

Предлаганата услуга е почасова и домашният помощник спазва стриктно договорения период от време, който трябва да прекарва при потребителя. Той оказва помощ в процеса на закупуване на лекарства, хранителни продукти, битова и лична хигиена и др., както и установява връзка с близките на потребителите или с друг специалист при влошаване на здравословното състояние.

За повече информация телефони: 066/808 473; 066/818 399

 

 

Общественият съвет по култура заседава днес
2 декември 2011
Центърът "Келер" празнува своя втори рожден ден!
6 декември 2011