На 28 април 2009 г. в Община Габрово се проведе обществено обсъждане на Подробния устройствен план на курортен комплекс „Узана”.

Още от 2000-та година Община Габрово работи върху създаването и одобряването на устройствен план за курортен комплекс „Узана”. Проведени бяха анкетни проучвания на всички заинтересовани собственици. Със средства на МРРБ беше изготвен Общ устройствен план на к.к. Узана. След одобряването му от Общински съвет Габрово е възложен за изработване Подробен устройствен план, който регламентира режима на застрояване в отделните имоти.

С ПУП не се променя автоматично статута на земята от земеделска в земя за неземеделски нужди – за дейностите, за които е отреден всеки имот. Това ще стане след провеждане на процедури, които трябва всеки собственик да предприеме със съдействие на Общината за окомплектоване на документацията.
За нормалното функциониране на всички обекти в к.к. Узана се изисква допълнително водоснабдяване. В инвестиционната програма на Община Габрово за 2009 г. са предвидени средства за изготвянето на технически проект в част ВиК на к.к. Узана, както и средства за изграждане на водохващането. Решаването на проблема с водоснабдяването на Узана е приоритет на ръководството на Община Габрово.

В предвидения от ЗУТ срок в Община Габрово са постъпили няколко възражения от заинтересовани собственици по Подробния устройствен план. Всички те са удовлетворени в рамките на допустимото по закон.

В 14 дневен срок след провеждане на общественото обсъждане на Подробния устройствен план на к.к. Узана, ще се направи предложение за неговото одобряване от Общински съвет Габрово. След положително становище, планът ще се обнародва в Държавен вестник, след което влиза в сила.

  

Габровският карнавал – Няма криза!?
28 април 2009
Сергей Станишев, Симеон Сакскобургготски и Ахмед Доган – на карнавала в Габрово
30 април 2009