Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че предоставя възможността за отдаване под наем на рекламни площи, ситуирани върху 20 броя спиркозаслони, в различни части на град Габрово за извършване на рекламна дейност.

Използването на представените рекламни площи следва да е в съответствие с условията за ползване, регламентирани в Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Габрово /Наредбата/, достъпна на следния адрес: https://gabrovo.bg/files/OBS/np/n-reklama.pdf

Определянето на размера на месечния наем е съгласно Приложение № 1 - Тарифа за определяне размера на месечния наем /лева на кв.м./ за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ на територията на Община Габрово върху общински имоти, сгради и съоръжения от Наредбата.

Заявления ще се приемат всеки работен ден от 8:30 часа до 17:15 часа в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово.

За допълнителна информация може да се обръщате към Ивайло Димитров – специалист отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“, GSM: 0887 323 658

„Ние знаем повече“ в ПГТ „Пенчо Семов“
29 януари 2024
ОИЦ – Габрово представи обобщени данни за реализирани и предстоящи проекти за Област Габрово
31 януари 2024