Реализация на проект BG161PO001-1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/007 от 16.07.2010 г.

 

Срокът за приключване на СМР - дейностите по проекта е 10 януари 2012 година.

Дата: 28.10.2011
Подобект 1. Рехабилитация паркова площ кв. „Голо Бърдо”, Младост;

• Реконструкция на съществуваща детска площадка
• Алейна мрежа и зелена площ
Парковата площ и детската площадка в района на блок „Сони” са почти завършени, остава да бъде направено предвиденото по проект озеленяване. Ремонтирани са детските съоръжения, подменени са настилки, оформени са алеи. Извършени са: ремонт и подмяна на част от съществуващите съоръжения и монтаж на нови, като предвидените въртележка със седалки, пясъчник, беседка, люлка с „кошове” са пригодени за ползване от деца с увреждания; монтаж на каучукова ударопоглъщаща настилка под всички детски съоръжения за игра; подмяна на настилка от циментови плочи; монтаж на кошчета за отпадъци; монтаж на беседка с пейки, монтаж на въртележка със седалки, монтаж на фитнес уред – колело; монтаж на едностранна пергола с пейки.

 

 

Подобект 2. Благоустрояване подходи, междублоково пространство и детска площадка северно от бл. „Щастие”;
• Съществуваща детска площадка
• Подходи и междублокови пространства в района на бл. „Щастие”

По отношение на съществуващата детска площадка на две нива са извършени: демонтаж и ремонт на част от съществуващите съоръжения за игра и монтаж на ново комплексно съоръжение с кула и функции – катерене, пързаляне, спускане; монтаж на беседка с пейки и въртележка със седалки, като предвидените въртележка със седалки, пясъчник, беседка с пейки, люлка с „кошове” са пригодени за ползване от деца с увреждания. Извършени са монтаж на каучукова ударопоглъщаща настилка под всички съоръжения за игра; монтаж на предпазна ограда; ремонт настилка от бетонови плочи, заедно с пешеходните пътеки в прилежащата зелена площ; монтаж на кошчета за отпадъци. Осигурен е достъп на площадките от деца с увреждания .
Междублоковото пространство около бл. „Щастие” е завършено на около 90% - оформени са предвидените паркоместа, положени са основните пластове асфалт. Предстои да бъде изградена връзката със ул. „Стефан Караджа” и светофарната уредба.

 

 

Подобект 3. Благоустрояване района на Спортна зала „Орловец”;
• Изграждане на нова детска площадка
• Основен ремонт настилки

Изграждана е нова детска площадка, като са обособени 2 зони:
- зона за игра на деца от 3 до 12 години- монтирано е комплексно съоръжение за игра на деца с възможност за ползване от деца с увреждания; монтаж люлка клатушка тип „везна”, двойна пружинна клатушка с облегалки, люлка тип „махало” с кошове от ударопоглъщаща материя; измазан и боядисан е съществуващ бетонов въздуховод, намиращ се в непосредствена близост до площадката, с възможност за ползването му като стена за рисуване; монтирана е беседка от дървен материал и пейки. Зоната за игра е оградена с метални пана с два входа и врати; цялата настилка в този сектор със съоръженията за игра е изпълнена от каучукова ударопоглъщаща настилка; монтирани са кошчета за отпадъци .
- зона за мултифункционално ползване – предвижда се да се ползва от деца над 12 години с по-разностранни интереси. Настилката е от цветни декоративни плочи, като контрастно в средата се отдели „шахматно поле” за игра на шах на открито. Монтирани са пейки на метална конструкция, ниска ограда за отделяне на терена.
Извършена в по-голямата си част подмяна на нарушени участъци от настилките и облицовките, както и настилки на постаменти и подходи.

 

 

Подобект 4. Реконструкция ул. „Аврам Гачев”;
• Реконструкция ул. Аврам Гачев - съществуваща крайречна улица край левия бряг на р.Янтра
• Изграждане на детска площадка

Продължава строителството по ул. „Аврам Гачев”. Тротоарите и велоалеите са трасирани, положени са бордюри, предстои изграждане на пътното платно. Подпорната стена е почти завършена. Предстои поставяне на предпазни парапети. При така наречената „къса връзка” между ул. „Аврам Гачев” и ул. „Епископ Софроний” е изпълнена подпорната стена, изгражда се конструкцията на пътното платно. Положени са кабели за улично осветление. Паркингът на ул. „Аврам Гачев” пред жилищния блок е изграден и асфалтиран. Предстои изграждането на детската площадка в този район.
 

 

5. Благоустрояване пространството около мост „Игото”;
• Изграждане на пешеходна връзка на ул. „Аврам Гачев” с м. „Игото” с погледна площадка към р. Янтра.
• Художествено осветление на мост Игото и фигура на Рачо Ковача
• Рехабилитация парапет и настилки мост Игото, включително скулптурните групи върху него;

Пред завършване е конструкцията на погледната площадка, която ще осъществява пешеходната връзка между ул. „Брянска” и ул.”Аврам Гачев”. Остават довършителните работи по настилките, осветителните тела, облицовките. Ремонтът на парапета на мост „Игото” е завършен. Предстои подмяна на настилките на тротоара от двете страни на моста. Ще се подменя изцяло компрометираната настилка с речен филц с настилка с нови гранитни плочи, като фигурите ще бъдат запазени. Почистени са фигурите на моста. Готови са тротоарите от двете страни на ул. „Ю. Венелин” от моста Игото до ул. „Априловска”.
 

 

6. Рехабилитация на градски парк в административен център
• Парково и художествено осветление /ул. „Ю.Венелин” и „Скобелевска”/
• Ремонт на детска площадка
• Рехабилитация алейна мрежа и елементи на прилежащата надземна инфраструктура.
• Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система

В момента в централната градска част – градинките около Театъра и Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов” - се ремонтират настилки, зелени площи, подменени са осветителните тела. В процес на завършване е детската площадка в този район. Изградена е автоматизирана подземна напоителна система.

 

 

Изложбата „Празниците на българина”
27 октомври 2011
1 ноември – Ден на народните будители
1 ноември 2011