От днес  - 27 ноември, в Дирекция „Местни данъци и такси“ в Габрово и по електронен път на адрес -  mdt@gabrovo.bg, се приемат заявления за  еднократната финансова помощ на битовите абонати на Топлофикация – Габрово.

Припомняме, че с Решение от 19.10.2023 г., Министерски съвет одобри Програма за подпомагане с фиксирана сума на един MWh на битови клиенти на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, които през отоплителен сезон 2023-2024г., няма да имат топлоснабдяване. Министерството на енергетиката, при спазване на законовите изисквания, предостави на Община Габрово списък с битовите абонати на  Топлофикация – Габрово и размера на определената им конкретна еднократна финансова помощ, която ще получат като компенсация.

Списъкът  с абонатните номера на битовите абонати и размерът на конкретните компенсации е публикуван на сайта на Община Габрово и е достъпен на хартиен носител на видно място в Дирекция „Местни данъци и такси“ от днес - 27.11.2023 г.

Сумите ще се изплащат на собствениците на имоти, които са имали партиди в Топлофикация – Габрово през предходните три отоплителни сезона.

За бъде получена еднократната финансова помощ, към Заявлението по образец до Кмета на Община Габрово е необходимо да се приложи удостоверение за разкрита банкова сметка от обслужващата банка и платежен документ към „Топлофикация Габрово“ ЕАД, от който да е видно името на титуляра на партидата, както и абонатния номер. При липса на банкова сметка се допуска изплащане на сумата в брой.

При промяна на собственика на имота или починало лице, ще се изискват допълнителни документи.

Тъй като Програмата не допуска дублирано подпомагане, тя няма да се прилага към клиентите, на които са отпуснати целеви помощи за отопление по паралелно действащи механизми за социално подпомагане на лицата и семействата в община Габрово.

 

Образецът на Заявление и Списъкът с абонатните номера вижте тук: https://www.gabrovo.bg/bg/article/20509

 

Повече по темата чуйте предаването "Часът на Габрово" по радио Бумернаг FM.

 

Зимна обстановка в община Габрово към 8:00 ч.
27 ноември 2023
От 28 ноември се възстановява учебният процес
27 ноември 2023