Работа в екологично чиста среда, преки контакти с представители на значими културни институции от цяла Европа, своевременно повишаване на професионалната квалификация!

Прочети и опитай своя шанс!

 

Регионален етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово обявява вакантно работно място за длъжността „Музеен педагог“ на постоянен трудов договор при пълно работно време.

      Кратко описание на длъжността:

 • Планира и осъществява интерактивни форми на работа с образователна насоченост към различни публики;
 • Подготвя помощни материали и пособия за образователна работа с деца, ученици и студенти;
 • Поддържа и обогатява контакти с училища, детски градини, читалища, неправителствени организации, културни институции и други;
 • Участва в разработването и реализацията на събития в музея;
 • Организира възстановки, конкурси, демонстрации, фолклорни програми и други, съобразно приетия ежегоден събитиен календар.
 • Участва в реализацията на рекламната стратегия на музея, като подготвя научно популярни и рекламни материали.
 • Следи и участва в разработването на проекти по програми на международни и български организации, спомагащи дейността и развитието на музея.

 

     Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • Образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър (хуманитарни науки, педагогическа квалификация)
 • Компютърна грамотност.

 

    Като предимства се считат:

 • Професионален опит при работа с различни публики;
 • Препоръка от предишен работодател;
 • Образователно-квалификационна степен Магистър (хуманитарни науки, педагогическа квалификация)
 •  Владеене на чужд език.

 

    Лични качества: отговорност, лоялност, толерантност,  умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, адаптивност, креативност.

   Място на работа:  Музеен детски център към Регионален етнографски музей на открито „Етър”

Музеят предлага възможности за повишаване на квалификацията чрез обучение, израстване в научна степен, пътувания за обмяна на опит, включително в чужбина. Служител, който е от друго населено място ще получи съдействие за настаняване в гр. Габрово.

 

    Необходими документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление (свободен текст);
 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография;
 • Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка);
 • Копие на документ за самоличност;
 • Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв);
 • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв);
 • Свидетелство за съдимост /при постъпване на работа/;
 • Медицинско свидетелство /при постъпване на работа/;
 • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка /при постъпване на работа/.

 

     Начин на провеждане на подбора:

 • Първи етап: по документи
 • Втори етап: Интервю-Събеседване с кандидатите.

 

Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени писмено на събеседване.

Неодобрените кандидати ще бъдат информирани писмено.

Одобрените кандидати ще бъдат допълнително информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.

Документите за участие, описани по-горе, се подават на e-mail: museum@etar.bg в срок до 29 септември 2023 г.

За допълнителна информация: тел. +359884298005 – Бистра Димова.

 

 

Събирайте крачки в „Стъпвай смело“
15 Септември 2023
Премиера на документалния филм "В името на Бог РЪГБИ!" - 21 септември, 18:30 ч. в зала "Възраждане"
15 Септември 2023