Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) бяха тема на проведеното на 21 август 2023 г. информационно събитие на ОИЦ – Габрово в качеството му на член на Звеното за медиации към Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион (СЦР). Участие в срещата взеха представители на общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево, Областна администрация, Технически университет – Габрово, културни и образователни институции от областта.

Указанията за кандидатстване по отворената до 27 септември 2023 г. процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ бяха представени от Вида Влайкова, директор Северен централен район (СЦР) към главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Управителят на Областен информационен център – Габрово Маринела Събева направи презентация с добри практики на интегрирани териториални инвестиции в различни европейски страни и акцентира върху детайли от методиката за оценяване на концепциите.

Интегрираният териториален подход е базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите. Водеща програма по прилагане на подхода ИТИ е Програма „Развитие на регионите “ 2021-2027 г. Заделен е и 10% от финансовия ресурс на програмите „Образование“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. Средствата предвидени за Северен централен район от 6-те участващи в подхода Програми, финансирани от фондовете на ЕС, са над 455 млн. лв.

Важна роля в процеса по разработване и обществено обсъждане на концепциите имат експертите от Областните информационни центрове, които са част Звената за медиация и публични консултации към РСР.  За информация при подготовка на проектните идеи или осъществяването на партньорства за кандидатстване по отворената процедура, можете да се свържете с Областен информационен център – Габрово на тел. 066/807-222 и ел. поща http://oic@gabrovo.bg

Да се върнем назад в годините със "Спомени от старите ленти"
21 август 2023
X-ти Конкурс за детско творчество
22 август 2023