На 15.08.2023 г., в края на работния ден, в КЕВР постъпи заявление от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за прекратяване на издадените от регулатора лицензии за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и  за дейността „пренос на топлинна енергия“, съобщи КЕВР.

Като мотиви за прекратяване на лицензиите е посочена техническата невъзможност на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност. Решението за прекратяване на лицензиите е взето на проведено заседание на Съвета на директорите на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, проведено на 2.08.2023 г.

Заявлението не е основание за спиране на проверката на КЕВР в „Топлофикация - Габрово“ ЕАД. В хода й ще бъдат установени фактите и обстоятелствата, които според дружеството, не му позволяват да продължи да топлоснабдява клиентите си.

Резултатите от проверката на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД ще залегнат в мотивите на предстоящото решение на регулатора. 

 

ОИЦ– Габрово представя „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“
16 август 2023
Габрово спечели проект за интеграция на деца чрез обучение по предприемачество
16 август 2023