Звеното за медиация към СЦР и Областен информационен център - Габрово извършват проучване с цел определяне степента на запознатост с подхода ИТИ (интегрирани териториални инвестиции) и подпомагане процеса за създаването на бъдещи партньорства за изпълнение на инвестиции за развитие на Северен централен регион.

През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели чрез партньорство между местни власти, административни звена, публични институции, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел, сдружения на собственици и други да се насърчи сътрудничество за изпълнение на интегрирани териториални инвестиции.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува първа покана за набиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции с краен срок до 17:30 часа на 27.09.2023 г., по която институциите, бизнеса и гражданският сектор имат възможност да правят предложения за инвестиции в сектори, които определят като важни за ускоряване на икономическото развитие на местните общности и подобряване качеството на живот на населението.

Можете да попълните анкетата до 25 август 2023 г. на следния линк: https://s.surveyplanet.com/w9qxlyoy?fbclid=IwAR3kC9TYw9x5aQqhHzOkXlHfb7dqNPhFPjv23uGubx3ekI5U6aqpgaIvVGg

В ХОД - кураторски проект, изложба на съвременно изкуство
10 август 2023
Седмичен график за поддръжка на зелените площи на територията на град Габрово за периода 7 – 11 август
10 август 2023