Община Габрово разработи указания с изискванията към мерките, допринасящи за общия архитектурен облик на град Габрово във връзка с процедурата: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“.

Целта е оформянето на общ архитектурен облик на града чрез прилагане на система от правила и процедура по съгласуване и одобряване на проектните решения за фасадите на сградите, които кандидатстват по новата програма за енергийно обновяване на жилищата. Наличието на указания дава възможност на сградите да бъдат по-високо оценени в процеса по одобряване на проектните предложения.

До края на следващата седмица Община Габрово планира да бъдат подписани общо 30 партньорски споразумения по новата програма. Първите две споразумения със Сдружения на собствениците на многофамилни сгради бяха подписани в края на април. 

До настоящия момент подадените заявления за участие в процедурата са 61.

Крайният срок за приемане на заявления, обявен от Община Габрово е 10.05.2023 г.

След тази дата Община Габрово ще продължи да приема документи, като ще положи нужното усилие и старание да бъдат обработени и подадени в срок, но приоритетно ще се обработват постъпилите в срок документи.

Определеният срок за прием - 10 май е съобразен с ангажиментите по обработка на документите, необходимостта от последващо подписване на партньорски споразумения между Сдруженията и Община Габрово, поради което по-късното подаване на заявленията поставя под риск тяхното обработване в срок.

Вижте Указанията за специфични изисквания към мерките, допринасящи за общия архитектурен облик на град Габрово във връзка с процедура: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

 

 

Синдикати и местна власт заедно в насърчаването на зелените политики
4 май 2023
Община Габрово кандидатства за енергийно обновяване на административната си сграда
5 май 2023