Във връзка с изпълнението на основни стъпки за кандидатстване по процедурата „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ Община Габрово информира, че започва поетапно изпращане на покани към Сдруженията на собствениците /СС/, подали пълния пакет от документи, който напълно отговаря на изискванията на процедурата, за сключване на Партньорско споразумение. В случаите на повече от едно сдружение в сградата, договорът се подписва от представителите на всички сдружения.

След сключването на партньорското споразумение, общината в качеството си на водещ партньор ще извърши подготвителните действия при активното участие и съдействие от страна на СС ще подаде проектното предложение чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България.

Надежда за Серафим!
21 април 2023
Четири контейнера за битови отпадъци изгоряха през почивните дни
24 април 2023