Община Габрово е във финален етап от разработването „Програма за опазване на околната среда на община Габрово“(ПООС), с период на действие 2023г. – 2027г.

Проектът на ПООС 2023-2027 обхваща процесите и предизвикателствата, свързани с околната среда. Отговоря на разбирането, че зелените политики, свързани с опазването и подобряването на качеството на околната среда, са един от стълбовете на устойчивото развитие и важна предпоставка за икономическо развитие на общината и осигуряване на по-добро качество на живот.

Визията за опазване на околната среда, изведена в Проекта на Програмата е: Община Габрово - модел за устойчив и приобщаващ растеж, който гарантира здравословна околна среда, опазване и възстановяване на природния капитал и климатична неутралност.

В Проекта са заложени четири Приоритета, които се реализират чрез различни специфични цели, конкретни мерки и дейности.

Приоритет 1: Възстановяване на природния капитал. Устойчиви общности и екосистеми.

Приоритет 2: Населени места с високо качество на живот, модерна екологична инфраструктура и нулево замърсяване.

Приоритет 3: Ограничаване на изменението на климата и адаптация към климатичните промени.

Приоритет 4: Управление за ускорено постигане на целите за околната среда.

С пълното съдържанието на документа и неговите приложения може да се запознаете, както следва:

ПООС Габрово 2023-2027

Приложение 1 Анализ

Приложение 2 План за действие 2023-2027

Мотиви към програмата

Презентация на ПООС Габрово

Проектът е на разположение и на хартиен носител всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, от 8:30 до 17:15 часа, за периода до 21.05.2023 г.

Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 21 май 2023г. на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg или като ги внесете в Деловодството на Община Габрово.

Благодарим Ви за споделеното мнение. То е важно за Габрово!

Събития през почивните дни - къде, какво и кога?
21 април 2023
Покана за екологична конференция
21 април 2023