На 07.02.2023 г. експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха незабавна проверка на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД по постъпили сигнали за замърсяване на въздуха, изразяващо се в наличие на миризма на сяра и черен пушек.

По време на проверката бе констатирано, че работи единствено котелът на въглища от действащите два броя котлоагрегати с номинална мощност 23 МW и 15 MW.

Установено е, че от сградата, в която е монтиран и се експлоатира котелът на въглища, има неорганизирано изпускане на пепел в атмосферния въздух.

За установеното нарушение на ,,Топлофикация-Габрово“ ще бъде наложена имуществена санкция по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

На дружеството е дадено предписание да бъде прекратено неорганизираното изпускане на пепел в атмосферния въздух в срок до 09.02.2023 г., както и да се уведомява писмено РИОСВ – Велико Търново за всяко пускане и спиране, включително и аварийни ситуации, на двата котела. За направените предписания Регионалната инспекция ще извърши последващ контрол.

В района на детска ясла „Славейче“ в гр. Габрово бе разположена мобилна автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за период от  01-07.02.2023 г. По предварителни  данни няма регистрирани превишения по показатели фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон.

РИОСВ – Велико Търново ще продължи да упражнява интензивен контрол над ,,Топлофикация-Габрово“ ЕАД, както и ще продължат замерванията на атмосферния въздух от Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, информират от РИСВ – Велико Търново.

Снимка: РИОСВ - Велико Търново

 

Тази събота и неделя - фестивалът "Здравей, Здраве!"
8 февруари 2023
В Габрово ще бъде осветено знамето на XIV Младежки гвардейски отряд
9 февруари 2023