Анкета относно обществената осведоменост за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) публикуваха от Управляващия орган (УО) на Програмата.

Проучването е част от разработка за оценка на въздействието на Програмата и цели да измери нивото на информираност за финансовата подкрепа от Европейския съюз, както и видимостта на резултатите от проектите по ОПРР в страната.

Предвид обхвата и броя на потенциалните бенефициенти мерките за публичност и осведомяване са от съществено значение. Чрез тях може да се стимулира участието на заинтересованите лица при формулирането на проекти в новия програмен период и мониторинга на изпълнението им.

Резултатите ще покажат приноса на ОП „Региони в растеж“ към заложените цели в националната комуникационна стратегия на Република България. Изследването е важно и с оглед фокусиране на информационните и комуникационните усилия на УО за програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Включването на възможно най-широк кръг от населението ще увеличи представителността на допитването.

Крайният срок за попълване на анкетата е 28 февруари 2023 г. на следния линк: https://forms.gle/nd1nWr3g2157nWp96.

Информация за текущите и реализираните проекти по ОПРР в община Габрово е публикувана на: https://gabrovo.bg/bg/page/1084.

Продължава изпълнението на инициативата „За качествено здраве на село“
2 февруари 2023
Регионален исторически музей – Габрово с първи дарения от събирателската кампания, посветена на Пенчо Семов и габровската индустрия
3 февруари 2023