На 12.09.2011 г. от 11.00 часа, в заседателната зала на третия етаж в сградата на Община Габрово, комисия, назначена от Възложителя, ще проведе първото публично заседание – отваряне на постъпили оферти по процедура с предмет РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013. На заседанието могат да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, и на юридически лица с нестопанска цел.

Сдружение АРТЕРИЯ представя културни събития "Локация център"
9 Септември 2011
„Хартиени фенери”
13 Септември 2011