Община Габрово има удоволствието да покани местната общност на конференция, свързана с финализиране изпълнението на проект № 58231-44-348 Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013 год.”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58231-С003 от 15.12.2008 г.

Проектът се изпълнява в партньорство с Община Трявна и е на обща стойност 369 524 лв., като 85 % от сумата представлява финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % - от държавния бюджет на Република България.

В резултат от реализираният проект за Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: «Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна» за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП »Околна среда»,бяха подготвени следните проектни документи: Прединвестиционно проучване; Анализ разходи и ползи; Морфологичен анализ; Работен технически проект; Заявление за издаване на Комплексно разрешително; Тръжни документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители; Формуляр за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с който община Габрово подаде проектното си предложение на 10.08.2011г. като първата от 12-те поканени общини за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците.

Конференцията ще се проведе на 12.09.2011 г. в Ритуалната зала на Община Габрово от 14:00 ч. В рамките на мероприятието ще бъдат представени резултатите от проекта.

 

 

 

 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз
и от държавния бюджет на Република България

 

Сдружение АРТЕРИЯ представя културни събития "Локация център"
9 Септември 2011
„Хартиени фенери”
13 Септември 2011