Община Габрово стартира есенната сесия на програма Култура. Обявена е процедурата за финансиране на проекти в областта на културата по Приоритет 4 на годишната работна програма за 2011 г.– издателска дейност.

По този приоритет ще бъдат финансирани проучвания и изследвания с принос към културно-историческото наследство на Габрово – представящи непубликувани документални и фотографски източници за историята на Габрово и Габровския край; непроучвани теми, разкриващи уникални факти и постижения; издания със справочен характер. Ръкописите трябва да бъдат придружени със съответния справочен апарат и библиография, а източникът на снимковия материал да е коректно посочен. Могат да бъдат финансирани албуми, исторически и краеведски проучвания, родословни и биографични изследвания, летописи, библиографии.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за участие в проектна сесия за финансиране на проекти в областта на културата от бюджета на Община Габрово за 2011 г. и да имат завършен ръкопис, подготвен за печат.

Изданията трябва да са в тираж не по-малък от 500 броя, като кандидатстващата организация е длъжна да предостави 10% от броя на издадените произведения на Община Габрово. Едно от условията за кандидатстване е и това - кандидатстващата организация да представи изданието и приноса на Програма Култура на Община Габрово на специално организирано за целта събитие.

Максималната стойност на финансирането на едно проектно предложение от страна на Програма Култура на Община Габрово е 1800 лева.

Проектните предложения по Приоритет 4 – Издателска дейност трябва да бъдат подадени в Община Габрово до 21 септември 2011 г., след което ще бъдат оценявани от експертна комисия по специално изработена за целта методика за оценка на кандидатите до изчерпване на отпуснатите средства по програмата.

До момента по Програма култура бяха финансирани 6 проектни предложения на обща стойност 24 760 лв., като 3 от тях вече са реализирани, а 3 предстоят. Припомняме, че Пограмата финансира до 80% от общата стойност на проектите, а периодът на тяхното изпълнение е до края на календарната година.

Повече информация за процедурата и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук.

Обектите по 1.4 вече видими
22 август 2011
VI Международен пленер по живопис „Боженци 2011”
24 август 2011