Национална синдикална федерация “Метал-Електро”-КНСБ стартира изпълнението на проект “Сътрудничество за прилагане на зелени политики”. Основен партньор по него е Община Габрово.

Иновативният проект е в рамките на оперативна програма “Добро управление”, BG05SFOP001-2.025 – “Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателства”.

Основната му цел е повишаване на ефективността на работническото участие, информирането и реализирането на общинската политика в областта на опазването на околната среда. Чрез подготвяне на компетентни синдикални представители по околната среда ще се повишат уменията за диалог, за търсене и анализиране на информация във връзка с екологичните въпроси. Чрез синдикалните активисти работниците ще могат да получават информация и да отправят предложения за подобряване на трудовата среда, на условията за живот, да искат съдействие по екологични въпроси, които касаят социалния диалог.

Чрез взаимодействието си със зелените представители общинската администрация в Габрово ще има възможност да получава актуална информация за екологичното поведение на бизнеса, за необходимостта от внедряване на нови производствени стандарти, щадящи околната среда, за проектите за преустройство на заетостта и адаптиране на работните места към екологичните изисквания.

 „Зеленото колективно договаряне“ ще бъде акцентирано като основен механизъм за утвърждаване на екологични принципи в трудовия живот на предприятието. Зелените представители ще имат възможност да въвеждат този тип договорености и ще следят за тяхното спазване.

Резултат от проекта ще бъде подписването на Меморандум и създаването на Съвет за по-устойчиво развитие към Община Габрово (чиято функция ще е консултативна, като ще интегрира действията на работническите представители и плановете за развитие на Община Габрово), който ще опосредства взаимодействието на всички заинтересовани страни.

Целеви групи по проекта са заети лица на отраслово и регионално ниво – членове на комитетите и групите по условия на труд, синдикални активисти и председатели на организации по места; структури на държавната и местна администрация, органи на държавна власт, служители на общини и агенции; регионални неправителствени и граждански организации, местни активисти; представители на мениджмънта и администрацията на предприятията в региона. Споделянето на опит, информация, позиции и нагласи са гаранция за намирането на максимално ефективни подходи за повишаване на осведомеността и разбирането по въпросите на околната среда и здравето, кръговата икономика, и съществуващите зелени политики и възможностите за тяхното надграждане.

Чрез съвместни дейности на НСФ „Метал-Електро“ и Община Габрово по провеждане на консултации, обществени обсъждания и информационна кампания ще се повиши осведомеността на заетите лица на отраслово и регионално ниво, членовете на комитетите и групите по условия на труд, общинската администрация относно: изменението на климата, въздействието върху здравето и икономиката, въздействието на ежедневните ни дейности върху климата, прилагането на екологични политики, на зелено колективно договаряне, зелени умения и създаването на зелени работни места.

По-задълбоченото разбиране на екологичните и здравните проблеми ще мотивира ангажирането на работници и регионални активисти като синдикални екологични представители. Те ще бъдат проактивни при разработването, прилагането и актуализирането на разпоредбите с конкретно екологично съдържание, както на ниво предприятие – чрез колективното договаряне, така и на регионално ниво – чрез участието им в Обществените съвети по околна среда.

Партньорството на Федерацията с Община Габрово е с приоритет – подобряване на средата за живот, условията на труд и здравния статус на населението в региона и в крайна сметка – доближаване до целите на Европейската зелена сделка. Така зелените въпроси ще се интегрират устойчиво като част от социалния диалог като ще се повиши доверието и към местната власт.

Изпълнена е пешеходната светофарна уредба на ул. „Свищовска“
14 октомври 2022
На вниманието на земеделските стопани от община Габрово
14 октомври 2022