Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
http://www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

 

 

На 4 август 2011 г. в Габрово ще се проведе официална пресконференция, във връзка с проект по договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-04/2009/007 „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

Предвидените мероприятия са:
- Пресконференция, която ще се проведе на4 август 2011 г. в Ритуална зала на Община Габрово от 10:00 часа.
- Прерязване на лентата на обекта - свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово от 11:15 часа.

Община Габрово кани журналисти и всички заинтересовани на тези мероприятия.

*Този документ е създаден в рамките на Проект BG161PO001/1.4-04/2009/007 "Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-04/2009/001 от 05.02.2010 г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Снимки от откриването можете да видите в края на публикацията тук

Първа копка по проект “Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие” в снимки
1 август 2011
Конкурс за лого на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” - Габрово
4 август 2011