По повод своята 150-годишнина Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” обявява конкурс за лого при следните условия:

І.Цел на конкурса:
избор на оригинален графичен знак – лого на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”, който да създава разпознаваем образ на библиотеката.

Класираното на първо място лого ще бъде поставяно върху бланки, пликове, рекламни материали, на интернет – страници, текстил и др.

ІІ. Условия за участие и изисквания към кандидатите:
1.Кандидатите в конкурса могат да бъдат физически и юридически лица.
2.Всеки кандидат може да внесе до два варианта на лого

ІІІ. Изисквания към логото:
1.Дизайнът на логото да е авторски, да не копира или напомня съществуващи лога. 2.Да бъде представено в мащаб 1:1, подхоящо за всякакви форми (черно-бяло, едноцветно, негатив и т.н.)

ІV.Провеждане на конкурса:
Възложителят назначава жури с председател, в състав от минимум 3 члена. За резултата от работата си, журито съставя протокол. Решението на журито и неговите оценки са независими, неоспорими и окончателни.

V. Краен срок и документи за участие в конкурса:
1. Копие от документ за самоличност на кандидата – при участие на физическо лице, както и адрес и телефон за връзка; Копие от удостоверение за актуално състояние или ЕИК – при участие на юридическо лице, както и лице, адрес и телефон за връзка;
2. Декларация за авторство и съгласие за сключване на договор с клауза за безвъзмездно предоставяне на логото.
3. Проект на лого, съгласно изискванията на конкурса.
4. Срокът за подаване на материалите е до 16.00 ч. на 15.09.2010 г., в деловодството на РБ „Априлов – Палаузов”, пл.Възраждане № 23.

VІ. Критерии за оценка:

1. атрактивност
2. технологична възможност за реализация

VІІ. Финансови параметри
1. На спечелилия конкурса се присъжда парична награда в размер на 500 лв.

VІІІ. Авторски права:
Спечелилият проект става притежание на РБ „Априлов – Палаузов”, чрез договор с автора, с който се отстъпва неограничено право за ползване. Некласираните проекти ще бъдат върнати на авторите на адреса на обявителя в срок от 30 дни след приключване и обявяване на резултатите от конкурса.

ІХ. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:
В 14 дневен срок комисията разглежда и оценява постъпилите проекти, като за резултата от своята работа съставя протокол. Въз основа на протокола Директорът на РБ „Априлов – Палаузов” издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат. Резултатите от конкурса се съобщават на участниците в 7 – дневен срок.