Във връзка с проведено заседание на комисия, назначена със Заповед 863/11.05.2022 г. за подбор и оценка на постъпили проекти за финансиране по първа покана на Програма за финансиране на младежки инициативи 2022 на Младежки център Габрово – проект № BGLD-2.001-0009-С01 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, се обявяват следните резултати:

 1. Изисквания за инициативите:
 • Да се реализират с активното участие на младежи на доброволен принцип;
 • Да има ясно определена цел и конкретни дейности за постигането й;
 • Да се посочва конкретен резултат;
 • Да са с обществена значимост;
 • Да се реализират на територията на община Габрово;
 • Дейностите по предложенията да не са финансирани от друг източник.
 1. Критерии за оценка:
 • Кандидатът да отговаря на условията за допустимост – 5 т.;
 • Попълнени са всички части на формуляра за кандидатстване – 5 т.;
 • Предложението съответсва на минимум една от посочените приоритетни насоки за реализиране – 5 т.;
 • Предложението съдържа допустими разходи – 5 т.;
 • Младежката инициатива е с обществена значимост и отговаря на принципите на равенство, законосъобразност и демократичност – 5 т.
 • Оценка на публиката – пет от предложенията, събрали най-много гласове на публиката получават допълнителни 5 т.

Скала на оценяване по критерии от 0 до 5 точки.

Обща максимална оценка по посочените критерии е 130 точки.

Не се финансират инициативи, оценени с по-малко от 70 точки.

 

Въз основа на изискванията комисия реши:

Допуска за финансиране:

„ПРИРОДАТА Е В ТЕБ, ПОЧУВСТВАЙ Я“ – ЕКИП: АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ, НИКОЛА ВАСИЛЕВ И МАРИАН СЕРАФИМОВ

„ВЪЛШЕБНА ПЪТЕКА ГРАДИЩЕ“ – ЕКИП: 8 „Д“ КЛАС, НАГ

„ДА ПОМОГНЕМ НА ТЕДИ“ - ИЛИНА ТАСКОВА

„ГАБРОВО В КАДЪР“ – ЕКИП: ВОЛЕН ЦОНЕВ, ДОМИНИК МАРИНОВ, БЕАТРИС ВАТЕВА

„CHAOS: ПРЕМИЕРА В ГАБРОВО“ - НЕДЯЛКО ПАНАЙОТОВ

„ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ФЕСТ“ - МАРИЯН АВРАМОВ

С допуснатите кандидати ще бъде осъществен контакт по имейл за уточняване на детайли по изпълнението на инициативите в срок до 5 работни дни след обявяването на резултатите.

Недопуснатите кандидати могат да дойдат на място в Младежки център Габрово в периода 23.05.2022 г. – 02.06.2022 г., за изясняване на критериите, на които не са успяли да отговорят и възможности за подобряване.

Проект № BGLD-2.001-0009-С01 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ на Община Габрово се финансира по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г.

От 17 май имунизация срещу COVID-19 при общопрактикуващите лекари
20 май 2022
На 22 май, неделя, Карнавалът в Габрово продължава с фестивал „Улицата“
20 май 2022