Община Габрово спечели проект „Повече ЗаЕдно – Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в Община Габрово”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Партньори на проекта са ЦДГ „Първи юни” и ПУ „Николай Палаузов”, Тракийски университет, ДИПКУ /Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите/ - Стара Загора, Сдружение „Равен старт – 2008”, Фондация „Грижа за деца с увреждания”.

Цели на проекта:
Подпомагане образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности в Община Габрово чрез създаване и функциониране на подкрепяща среда, включваща:

- повишаване на специализираната подготовка на учителите и специалистите с педагогически функции - психолози, логопеди, рехабилитатори и др. – за педагогическа работа с деца и ученици със специални образователни потребности.
Ще бъдат обучени общо 96 специални педагози, ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори, учители от общообразователните училища и педагози от детските заведения.

- повишаване специфичните умения и компетенциите и осигуряване на подкрепа и мотивация на родители на деца със специални образователни потребности.
Това включва – създаване на „Лаборатория за родители” за консултиране и подкрепа на семейството и подпомагане на възстановяването, социализацията и интеграция на детето със специални образователни потребности.

- създаване на предпоставки за висококачествено интегрирано и включващо обучение посредством обособяване на ресурсни кабинети на територията на детските и учебни заведения и осигуряване на адекватни учебно-технически средства, дидактически материали, методическа литература и пособия за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.

- подпомагане процеса за промяна в обществените нагласи по отношение на приемане на различието и на необходимостта от интегрирано и включващо обучение.

По проекта ще бъде изградена зала за психомоторно развитие в ПУ „Николай Палаузов” и сензорна стая в ЦДГ „Първи юни”.

Стойността на проекта възлиза на 370 525,76 лв. Срокът за изпълнени на проектните дейности е 24 месеца.

Лятно училище за ученици от първи до седми клас
15 юли 2011
110 години от рождението на Илия Бешков
19 юли 2011