Кметът на община Габрово Таня Христова подписа Споразумение за сътрудничество с Екатерина Йорданова - председател на Съюза на транспортните синдикати в България. Документът е част от международната кампания „Бъдещето е в обществения транспорт”, стартирала през месец март 2021 година, която цели предоставяне на глобални инвестиции в обществения транспорт, създавайки 4,6 милиона нови работни места и стимулирайки възстановяване на транспортния сектор от кризата с Ковид-19. Конкретният ангажимент в подкрепа на кампанията е подпомагане на процеса на местно ниво чрез осигуряване на финансиране за градския транспорт от държавата и от общинския бюджет.

Инициативата, организирана от Международната транспортна федерация (ITF) и C40 - международна неправителствена организация на водещи градове в света, ангажирана с климатичните промени, е подкрепена от стратегически партньори като Международната асоциация на обществения транспорт (UITP) и Международната конфедерация на профсъюзите ( ITUC), следва да доведе до създаване на екологичен и социално справедлив преход към новите форми на обществения транспорт, в това число и чрез дигитална трансформация.

За реализацията на целите в глобалната кампания „Бъдещето е в обществения транспорт” и на Съвместните препоръки на европейските социални партньори в обществения градски транспорт при осъществяване на дигиталната трансформация и цифровизация, сътрудничеството ще бъде осъществявано чрез:

- двустранни консултации по проблемите, поставени за обсъждане и решаване от всяка една от страните;

- организиране на срещи и информационни кампании за постигане на по- голямо разбиране от обществото за проблемите в сектор обществен транспорт;

- консултации и становища по въпроси, свързани с бюджетната политика за развитие на бюджетните дейности;

- преговори и сключване на колективни трудови договори;

- подписване на конкретни споразумения по проблеми от взаимен интерес;

- обмен на информация между страните с цел обсъждане на проблемите и очакваните резултати по въпроси на изпълнение на бюджетите на транспортните дружества по дейности и тримесечия, по възнагражденията на работниците и служителите, условия на труд и други;

- привличане на експерти (за консултиране, подпомагане и участие) при изготвянето на социално-икономически анализи, провеждането на семинари, конференции, обучения и други;

- предварително обсъждане на експертно ниво на средствата предвидени за дейности, финансирани от общински и държавни бюджети.

Общинският съвет в Габрово единодушно подкрепи Декларация за изграждането на тунел под връх Шипка
28 януари 2022
150 години от първия кабинет по физика и приносът на Иван Гюзелев
31 януари 2022