Община Габрово отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в обсъждането на Проекта на Плана за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово до 2030 г.

Планът за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) е стратегически документ, който идентифицира основните области, в които се отчита сериозно влияние върху околната среда и набелязва конкретни действия, чрез които да се въздейства срещу климатичните промени.

Отчетени са спецификите в географското положение и развитието на различните сектори на територията на община Габрово, на база на които са представени конкретни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени.

Със съдържанието на документа и неговите приложения може да се запознаете ТУК.

Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 21 февруари 2022г. до Мария Радойчева, главен експерт в дирекция „Инфраструктура и екология“ на e-mail: maria.radoycheva@gabrovo.bg.

Проектът на ПДУЕК на община Габрово е разработен във връзка с присъединяването на общината, одобрено с Решение № 129/25.07.2013 г. на Общински Съвет - Габрово и поетите ангажименти към Конвента на кметовете. Изготвянето на ПДУЕК e съобразено с всички съществуващи стратегически и програмни документи, действащи на територията на общината и поставените, от Конвента на кметовете, цели до 2030 г. Взети са предвид Целите за устойчиво развитие на ООН, законодателството на ЕС и Република България. Планът е разработен в съответствие с насоките за изготвяне, заложени от Конвента на кметовете.

Министър Караджов прие поканата на Таня Христова и Климент Кунев за дискусия за тунела под връх Шипка
21 януари 2022
Жълт код за силен вятър за 22 януари в Област Габрово
21 януари 2022