На онлайн събитие, проведено на 07.12.21 г. през фейсбук страницата на Областен информационен център – Габрово, екипът на центъра представи проекта на Споразумението за партньорство на Р. България с Европейската комисия, основните приоритети за финансиране и програмите за периода  2021-2027 г. 

Споразумението за партньорство е основният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове. В него са посочени целите на кохезионната политика (политиката на сближаване), фондовете и програмите, чрез които ще се работи за постигането на тези цели, както и предварителното разпределение на финансовите средства по цели на политиката и по програми. Съгласно проекта на документа, през програмен период 2021-2027 г. инвестиции с европейско финансиране в Р. България  ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, а именно: по-интелигентна и по-конкурентоспособна Европа, по-зелена и устойчива Европа, по-добре свързана Европа, по-социална Европа и Европа по-близо до гражданите.

Средствата от фондовете, включени в обхвата на Споразумението за партньорство, ще се инвестират в страната чрез 10 програми. Новост е обособяването на програма с наименование „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, основната цел на която е да накара бизнеса и науката да работят заедно и да насърчава трансфера на технологии. Допълнителни възможности за финансиране предоставят и 12 програми за териториално сътрудничество: 5 програми за трансгранично сътрудничество и 7 програми за междурегионално сътрудничество.

По отношение на Фонда за справедлив преход - нов финансов инструмент в рамките на политиката на сближаване, стана ясно, че ще се предоставя подкрепа на всички държави членки. Критериите за разпределение се основават на промишлените емисии в регионите с висок въглероден интензитет, заетостта в промишлеността и в добива на каменни и лигнитни въглища, производството на торф и битуминозни шисти, както и равнището на икономическо развитие. България към момента е зависима от производството на електроенергия, която идва от въглищните региони. Това е една от причините Фонда към момента да засяга Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Планът за възстановяване и устойчивост, който официално беше входиран в Европейската комисия  от българското правителство на 15 октомври 2021 г., ще влее в нашата икономика голям финансов ресурс с мерки, доближаващи се до оперативните програми. Специфичното тук е постигането на конкретни резултати, които ако не бъдат изпълнение средствата остават за сметка на държавния бюджет. Проектите, в зависимост от сферата на въздействие, ще бъдат одобрявани от управляващите органи на съответната оперативна програма. Правилата ще са аналогични на досегашните на структурните фондове като към момента не са предвидени финансови корекции. Кандидатстването, както и по оперативните програми, ще се осъществява чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ес в България (ИСУН).

Проектът на Споразумението за партньорство е резултат от работата на специално създадена за целта работна група, която включва представители на различни сектори, и на съответните компетентни ведомства. Одобряването на Споразумението за партньорство от Европейската комисия, което е предусловие за одобряване и съответно стартиране на изпълнението на програмите, се очаква в най-скоро време.

Събитието е част от национална информационна кампания на Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в  България.

Запис от събитието е достъпен на страницата на ОИЦ – Габрово в социалната мрежа фейсбук.

Детски спектакъл разказва за опазването на природата
9 декември 2021
Заключително събитие по повод приключване на годината на Зеления лист
9 декември 2021