Община Габрово обявява обществената поръчка за доставка по проект на РЕМО „ЕТЪР“ "МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г., включваща:

Обособена позиция 1. Поставяне на тотеми за популяризация на Регионален етнографски музей на открито „Етър” и поставяне на информационни табели в Регионален етнографски музей на открито „Етър” и на ключови места на територията на Община Габрово;

Обособена позиция 2. Мобилни шатри за базари и популяризиране на РЕМО „Етър”;

Обособена позиция 3. Поставяне на макет на Регионален етнографски музей на открито „Етър”.

Линк към процедурата: https://app.eop.bg/today/158415

Срок за получаване на оферти за участие: 28 Септември 2021 г., 23:59 ч.