Община Габрово отново отправя покана към габровци за партньорство в облагородяване на междублоковите и свободните пространства.

Включете се в кампанията „Да превърнем сивото в зелено”, която е насочена към местата, които са важни точно за вас и ги направете красиви, зелени, цветни, артистични.

Кампанията е насочена към реализация на благоустройствени мероприятия, ефективно управление и контрол на откритите пространства - обекти общинска собственост, с участието на местната общност, представители на НПО, юридически лица и др.

ЦЕЛИ

Прилагане на устойчив модел на публично-частно партньорство между Общината и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояване.

Ефективно управление и стопанисване на откритите пространства.

Насърчаване и ангажиране на гражданското участие за изграждане и опазване в жилищните зони.

НАПРАВЛЕНИЯ

(1) благоустройствени дейности

Допустими са:

 • Поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи – подмяна на тротоарни плочи, настилки, монтаж на нови плочи, подравняване на площите и др.;
 • Поддръжка и възстановяване на пешеходни алеи и пътеки;
 • Монтиране на оградни елементи на места, разрешени от Общината;
 • Ремонт и поддържане на зони за детски игри.

(2) почистване, оформяне и облагородяване на прилежащи терени, като част от благоустрояването на откритите  пространства

Допустими са:

 • Обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини  – изравняване, затревяване, почистване, изработка/създаване и монтаж на пейки и др.;
 • Почистване на зелени площи и прилежащи към имотите терени.

УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕКТИ

 • Обектът, който се предлага, е общинска собственост.
 • Дейностите за изпълнение са в обхвата на допустимите.
 • Oсигурено е финансово участие в реализацията на дейностите – в размер не по-малък от 25 % за обекти до 5 000 лева и не по-малък от 35% за обекти от 5000 до 15000 лв.
 • Обектът е изпълним, съгласно указанията на комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Габрово, която разглежда постъпилите предложения.

!Не се допуска повече от едно предложение за един обект в рамките на една календарна година.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 • Физически и юридически лица
 • Местни общности*
 • Неправителствени организации

*Местните общности са формална група от физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок, комплекс и др.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 1. Подаване на Заявление по образец в Центъра за информация и услуги на Община Габрово в срок до 30.06.2021 г.
 2. Декларация Приложение № 2 към Заявление за кандидатстване за дялово участие в реализацията на дейностите.
 3. Пpoтoкoл за съгласие и участие oт пpeдвapитeлнo пpoвeдeнo oбщo cъбpaниe нa coбcтвeницитe в жилищнитe cгpaди.
 4. Разглеждане на предложението от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината, и писмено уведомяване на кандидатите за резултатите.
 5. При одобрение се сключва споразумение за реализация на дейностите до размера на одобрените средства.
 6. Заплащане от Община Габрово на направените разходи на местната общност, съгласно споразумението, срещу представен първичен счетоводен документ.
 7. Изпълнение на предвидените и одобрени дейности.
 8. Приемането на обект от Община Габрово се осъществява след съставяне на отчет и протокол по образец.
 9. Осигуряване на последващ контрол и поддръжка на обекта най-малко 3/три/ години след изграждането му.

Отговорността по реализиране на предвидените дейности е на местната общност, Община Габрово финансира и контролира дейностите, съгласно проекта на споразумението!

„Да превърнем сивото в зелено” е част от програмата на Община Габрово като носител на екологичната награда на Европейската комисия  „Европейски зелен лист“ за 2021 г.

Да превърнем заедно сивото в зелено и да покажем, че екологичните идеи са начин на живот за габровци!

кандидатствай онлайн тук 

Формуляр за кандидатстване

Споразумение

 

Велопоход „С колело за добро“ на 26 юни в Габрово
15 юни 2021
Фотоконкурсът "Габрово - зелен, гостоприемен и вдъхновяващ" очаква вашите кадри от прекрасния ни град
15 юни 2021