Община Габрово обявява обществена поръчка 

Изпълнение на мерки за информация и комуникация 
по проекти на Община Габрово на основание чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП, по 3 обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Изработване на печатни и промоционални материали по проект „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център Габрово”, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Обособена позиция 2 „Изработване на печатни информационни материали по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“
Обособена позиция 3 „Изработване на печатни информационни материали по проект „ФестивалНО в квартала“ по процедура за предоставяне на БФП по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в  Указания, Техническа спецификация и Проект на договор за обособена позиция № 1, част от документацията за участие в настоящата процедура.

При условията на настоящата процедура участниците могат да подават оферта само за обособена позиция № 1 „Изработване на печатни и промоционални материали по проект „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център Габрово”, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. тъй като на основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще възложи Обособени позиции № 2 и № 3  по реда, валиден за индивидуалната им стойност. Прогнозните стойности на обособени позиции № 2 и № 3   попадат в обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. Предметът на договора съдържа обективно неделими части – изпълнение на заложени проект дейности, чието реализиране в цялост е от значение за успешното верифициране на проекта, изразяващо се цялостно изпълнение на заложените индикатори (наличие на всички информационно/рекламни материали). Изпълнението на дейностите в рамките на проект изисква получаването от Възложителя на единни по визия, по повод една и съща дейност и проект на Община Габрово информационни/рекламни материали, при времева синхронизираност.
При възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка при условие че могат да изпълнят най - малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
      !!!В процедурата за възлагане на поръчката, в частта по обособена позиция № 1 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Повече информация можете да намерите в линка. 

Почистване и дезинфекция на резервоара, захранващ стопанския двор на село Стоевци
25 май 2021
Успешен завършек на първата пилотна година по програма „От връстници за връстници“
25 май 2021