Община Габрово учредява право на строеж в кв.Трендафила

Със Заповеди  №739 и №738 от 13.04.2021г. на Кмета на Община Габрово са открити процедури за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху Урегулиран поземлен имот ІІІ – за жилищен комплекс, гаражи, магазини и обществено хранене от кв. 39 по плана на гр.Габрово – І етап, ІІ част, с идентификатор 14218.501.474, за изграждане на:

1. Жилищна сграда от три секции, четири етажа (3 жилищни и 1 партерен – гаражи/общ. обсл. обекти) на 3 120 кв. м. разгъната застроена площ. Отклонение в РЗП (без сутерена) се допуска, но не повече от 10%. Допуска се изграждане и на сутерен, като застроената квадратура на сутерена не е включена в РЗП и при проектиране на такъв, квадратурата му, както и тази над 3 120 кв.м., следва да се включи допълнително и се доплати след одобряване на проекта, по цената, достигната на търга.

Начална тръжна цена 318 240 лв.

Час на търга: 13.30 ч.

Дата на търга: 12.05.2021 г.

 

2. Жилищна сграда от две секции, четири етажа (3 жилищни и 1 партерен – гаражи/общ. обсл. обекти) на 2 592 кв. м. разгъната застроена площ. Отклонение в РЗП (без сутерена) се допуска, но не повече от 10%. Допуска се изграждане и на сутерен, като застроената квадратура на сутерена не е включена в РЗП и при проектиране на такъв, квадратурата му, както и тази над 2 592 кв.м., следва да се включи допълнително и се доплати след одобряване на проекта, по цената, достигната на търга.

Начална тръжна цена 264 384 лв.

Час на търга: 15.00 ч.

Дата на търга: 12.05.2021 г.

Тръжни документи за участие в търга се закупуват в Центъра за аминистративно обслужване от 19.04.2021 г.до 11.05.2021 г.

При неявяване на участници на първата обявена дата, повторните търгове ще се проведат на 27.05.2021 г. в същите часове. Тръжни документи ще се продават до 26.05.2021г. включително.

Допълнителна информация: на телефон 066/818 452 

Още 5 работни дни, в които може да заплатите данъците си с отстъпка
26 април 2021
Общински кръг на Национално ученическо състезание по безопасност на движението по пътищата се проведе в Габрово
26 април 2021