В годината на Зеления лист за Габрово, Областен информационен център подготвя поредица от информационни материали, посветени на кръговата икономика, които ще помогнат на всеки гражданин да си отговори на въпроса защо е важна тя и с какво би могъл да допринесе за намаляване на екологичното замърсяване и облекчаването на проблемите с набавянето на суровин

Общинската смет включва отпадъците от домакинства и предприятия. Тя съставлява около една десета от общо 2,5 млрд. тона отпадъци, генерирани всяка година в ЕС.

През 2018 г. ЕС прие амбициозни цели за рециклирането на отпадъци и намаляване на изхвърлянето им на сметища. Идеята е да се стимулира преходът към по-устойчив икономически модел, известен като кръгова икономика.

Европейската комисия представи през март 2020 г. план за действия за кръговата икономика, който поставя акцент върху по-доброто управление на ресурсите и намаляването на отпадъците.

През февруари 2021 г. Европейският парламент одобри позицията си по новия план за кръговата икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и намаляване на отражението на потреблението върху околната среда към 2030 г. Депутатите също така приканиха страните в ЕС да увеличат рециклирането, да се откажат от изхвърлянето на боклуци на сметища и да минимизират изгарянето на отпадъци.

Колко отпадъци създаваме

За периода 2005-2018 г. средното количество общинска смет на глава от населението е намаляло в ЕС като цяло. Тенденциите варират по страни - докато в България, Испания, Унгария, Румъния и Холандия се наблюдава намаление, отпадъците растат в Дания, Германия, Гърция, Малта и Чехия.

Най-много отпадъци на глава от населението са регистрирани в Дания, Малта, Кипър и Германия, а най-малко - в Унгария, Чехия, Полша и Румъния.

По-богатите страни произвеждат повече отпадъци на глава от населението. Туризмът в страни като Кипър и Малта също допринася за създаването на повече смет.

Управление на отпадъците

Грижата за околната среда изисква ефективното използване на продуктите и рециклирането

Европейският съюз иска да насърчи предотвратяването на създаване на отпадъци и повторното използване на продуктите. Там, където това не е възможно, предпочитаната алтернатива е рециклирането и компостирането, а след това - използването на боклуците за генериране на енергия. Най-вредната опция е изхвърлянето на отпадъци на сметище, макар че това е и една от най-евтините.

Според данни на Евростат от 2017 г. 46% от отпадъците се рециклират или компостират. Практиката в различните държави обаче варира силно.

Инфографика за ситуацията с отпадъците по страни и общите цели за управление на отпадъците на ЕС  

Депонирането на отпадъци на сметища е много разпространено в Източна и Южна Европа - в Малта, Кипър и Гърция повече от 80% от отпадъците завършват на сметища, а в Хърватия, Румъния, България и Словакия този дял е над 60%.

Страните от Северозападна Европа почти не изхвърлят отпадъци на сметища - там изгарянето играе важна роля наред с рециклирането. Германия и Австрия рециклират най-много отпадъци в ЕС. В други страни се използва и изгаряне, и депониране, и рециклиране.

За 2006-2017 г. изхвърлянето на отпадъци на сметища е намаляло значително в Словения, Литва, Латвия, Естония и Финландия.

Габрово спечели екологичната награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист“ за 2021 година и стана единственият град в Централна и Източна Европа, получавал това отличие. Наградата е категория на приза "Европейска зелена столица" и се отнася за градове с население под 100 хил. души, като оценява зелените им политики.

 

Обществена поръчка за ремонт на публична инфраструктура
23 април 2021
Таня Христова национален посланик на Споразумението на кметовете
23 април 2021