Община Габрово обяви обществена поръчка за „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци на територията на гр. Габрово по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“

Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват:

  • Изготвяне на два работни проекта, по части: Геодезия, Конструкции, Електро, Паркоустройство и благоустройство, КСС за изграждане на контейнери площадки за разделно подземно събиране на битови отпадъци:

- Изграждане на контейнерна площадка в района на блок Дунав 1 и блок Дунав 2;

- Изграждане на контейнерна площадка в района на ул. „Аврам Гачев“ и пресечката с ул. „Васил Левски“.

  • Осъществяване на авторски надзор по време на извършването на строителните дейности;
  • Изпълнение на строително-монтажните дейности, доставки и монтажи на две контейнерни площадки за разделно подземно събиране на битови отпадъци, включително на всички компоненти към тях.

Линк към процедурата: https://app.eop.bg/today/129352

Срок за получаване на оферти за участие: 26.04.2021 г. до 23:59 ч.

 

Представят възможностите за еврофинансиране на бизнеса
12 април 2021
Акцент на месец април в Художествена галерия "Христо Цокев"
13 април 2021