Удължава се срокът за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: Осъществяване на инженерингови дейности в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“, по две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: “Ремонт училището към РЕМО „Етър” за целите на превръщането му в база за обучения в областта на реставрацията, консервацията и опазването на движимо културно наследство, обособяване на арт-ателиета и лаборатория за консервация и реставрация на дърво, и паркинг към тях”.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: “Ремонт на помещение за пещи за керамика към грънчарското ателие на РЕМО „Етър“.

Краен срок за подаване: 16 март 2021 (вторник), 23:59 часа.

https://app.eop.bg/today/106417

 

115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ГАБРОВСКОТО МАШИНОСТРОЕНЕ (част 4)
25 февруари 2021
Първи срещи в ОУ „Неофит Рилски“ по превантивна програма „Кодово име „Живот“
26 февруари 2021