Експерти от българската Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Австрийската енергийна агенция (АЕА) проведоха през тази седмица в Габрово среща в рамките на сключен съвместен меморандум за сътрудничество.

Фокусът на втория за 2016 г. работен семинар между двете институции бе обмяна на опит във връзка с общинското енергийно планиране и управление, както и запознаване с най-добрите практики в България. Град Габрово беше избран като домакин заради успешно управляваните и изпълнени проекти за повишаване на енергийната ефективност и приоритетите в устойчивото енергийно развитие. Политиката на Общината бе представена от кмета Таня Христова и гл. експерт „Проекти и икономическо развитие“ д-р инж. Десислава Колева.

  

Участниците обсъдиха темата за енергийния мениджмънт на общинския сграден фонд, който е важен момент за гарантиране на трайна устойчивост и мониторинг на приложените мерки. Сред широко дискутираните въпроси бяха възможностите за подпомагане на местните администрации при планиране и изпълнение на дейности за енергийна ефективност и за стимулиране използването на енергия от възобновяеми източници. По време на дискусиите стана ясно, че австрийските и българските общини споделят някои общи задължения и проблеми при изпълнение на местните политики за устойчиво развитие, което може да бъде начало на по-тясно сътрудничество и споделяне на най-добри практики на общинско ниво.

  

Представителите на Австрийската енергийна агенция – Габриеле Брандл и Корнелия Шенк, запознаха експертите на Община Габрово с програмата за енергийно ефективни общини „е5“, насочена към общинското енергийно планиране и изпълнение на мерки от администрациите в Австрия. Примери за добри практики по темата показа Михаела Зиглер от Община Земриах в провинция Щирия. Eкспертите от Австрия разясниха възможностите за участие в инициативата „Европейска енергийна награда“. Тя представлява система за управление на качеството за дейности, свързани с енергийната ефективност в общинските администрации. Участващите общини получават подкрепа за разработване и прилагане на устойчива енергийна политика, общинско енергийно планиране, както и достъп до специално разработен каталог с мерки за постигане на устойчиво енергийно развитие. Към момента в инициативата участват 11 държави с 1 400 общини и близо 46 милиона жители.

В рамките на семинара бе организирано посещение на обекти с успешно приложени мерки за повишаване на енергийната ефективност и енергиен мениджмънт – детска ясла „Зора“, Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, първата пасивна обществена сграда в България – детска градина „Слънце“, както и жилищен блок на ул. „Св. св. Кирил и Методий“, в който се изпълняват дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Презентации от работния семинар:

1.  Austrian Energy Agency – Introduction
   2.  Energy Management Systems (EnMS) in Cities & Municipalities - European Energy Award
   3.  Semriach in Styria - Southern Austria – best practice example
   4.  The proactive policy of the Gabrovo Municipality for sustainable energy efficiency

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Сандански черпи опит от Габрово в енергийната ефективност